sunnuntai 23. marraskuuta 2014

Kuntalaisten hyvinvointia tukemassa - hyvinvointikertomustyö osana kaupunkistrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua

Kuntalain (17.3.1995/365) 1 §:n mukaan kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen on oltava jatkuvaa ja tietoista toimintaa. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on jokaisen hallintoalan tehtävä. Vuonna 2010 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12) velvoittaa kunnat valmistelemaan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa. Hyvinvointikertomus on kuvaus:
  1. kunnan toteuttamasta hyvinvointipolitiikasta 
  2. väestön terveydestä ja hyvinvoinnista 
  3. terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista 
  4. palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kyvystä vastata hyvinvointitarpeisiin sekä 
  5. ehkäisevän työn kustannuksista ja mahdollisista vaikutuksista

Kajaanissa hyvinvointikertomustyö sekä hyvinvointia edistävät tavoitteet ovat kytketty osaksi kaupungin talousarviota

Kajaanin kaupungissa on laadittu hyvinvointikertomusta nyt muutaman vuoden ajan ja alusta alkaen se on laadittu sähköisenä hyvinvointikertomuksena. Työtä on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymän sekä keskeisten viranomaistahojen ja järjestöjen kanssa. Vuoden 2014 aikana terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmää on laajennettu niin, että siinä ovat edustettuna kaupunkiorganisaation keskeiset toimijat: sivistystoimiala, keskushallinto, ympäristötekninen toimiala, toisen asteen koulutusliikelaitos, ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveystoimiala.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmän tavoitteena on ollut tehdä kertomuksesta elävä ja ketterä asiakirja. Tämän vuoksi hyvinvointikertomus on liitetty heti alusta alkaen jänteäväksi osaksi kaupungin talousarviota. Hyvinvointikertomuksesta ei ole haluttu tehdä laajaa ohjelmaa, jollaisten vaikuttavuuden tiedetään yleisesti jäävän erittäin heikoksi. Laajojen ohjelmien sisältöihin monikaan ei ehdi perehtyä sillä intensiteetillä, mitä niiden sisäistäminen edellyttäisi. Niistä muotoutuu juhlallisia julistuksia, jotka loppujen lopuksi jäävät hyllyyn tai tiedostoihin pölyttymään. Kajaanissa eri toimijoilla on hyvä tietoisuus siitä, että hyvinvoinnin edistäminen on jokaisen toimialan tehtävä ja kukin toimija huomioi asetetut tavoitteet mahdollisuuksien mukaan talousarviossaan.

Kajaanin kaupungissa uudistettiin kevään 2014 aikana kaupunkistrategia. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä muodostui keskeinen strateginen tavoite (hyvinvointia lisäävä sujuva arki). Tämä vahvistaa entisestään hyvinvointikertomuksen laadinnan merkitystä sekä osoittaa, että kertomustyön kytkeminen osaksi talouden ja toiminnan tavoitteita on ollut järkevää. Alla olevassa kuviossa on tiivistetty kuva Kajaanin kaupungin strategiasta.Käytännössä kuntalaisten omaehtoisen hyvinvoinnin edistämistä tuetaan mm. ikäihmisten liikuntapassin avulla, liikuntapalvelujen organisaatiota tullaan kehittämään nykyisestä hajanaisesta mallista tiiviimpään organisaatioon, alle 18-vuotiaiden ohjattuun toimintaan liikuntapaikkojen käyttö on ilmaista, koulujen liikuntasalien maksutonta käyttöä tullaan laajentamaan erityisryhmien sekä perheliikunnan käyttöön, museoitten pääsymaksut poistetaan vuoden 2015 alusta alkaen, oppillas- ja opiskeluhuollon ennaltaehkäiseviä käytänteitä jäntevöitetään keskeisiä toimenpiteitä mainiten. 


Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän toiminta ja toiminnan kehittäminen jatkossa

Työryhmä kokoontuu säännöllisesti määritetyn vuosikellon mukaisesti. Työryhmä on kutsunut aktiivisesti kokouksiinsa sidosryhmiä ja keskustellut heidän kanssaan kyseisten toimialojen näkemyksistä kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta (mm. TE-toimisto, Poliisi, päihdetyö, vanhus- ja vammaispalvelut). Näin päästään tietokannoista saatavien lukutietojen taakse, mitä ne tarkoittavat käytännössä. Alkukesästä työryhmä järjesti kolmannen sektorin edustajille järjestöillan, jossa esiteltiin hyvinvointikertomuksen laadintaa, sen sisältöä ja keskusteltiin järjestöjen mahdollisuuksista sekä tarpeista osallistua hyvinvoinnin edistämistyöhön. Tästä käytännöstä tullaan tekemään säännöllinen vuotuinen tapahtuma. Esimerkiksi kulttuurijärjestöillä on tässä yhteydessä paljon annettavaa alueen hyvinvoinnin edistämiselle.

Kulttuurilla on merkittävä suotuisa vaikutus hyvinvointiimme
Työryhmän toiminnassa on vielä paljon kehitettävää. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön on otettava jatkossa mukaan vielä tiiviimmin mm. ev.lut. seurakunta, jolla on paljon potentiaalia mm. (erityis)nuorisotyölle sekä perhetyölle. Näistä yhtäläisyyksistä keskusteltiin seurakunnan edustajien kanssa käydyssä piispantarkastuksessa ja todettiin, että eri toimijoiden vähiä resursseja yhdistämällä saadaan nykyisessä ja tulevassa kuntien taloudessa enemmän aikaan, mitä toimijoiden yksin yrittäessä toteutuu. 

Hyvinvointikertomus on rytmitettävä vielä jäntevämmin kaupungin talousarvion laadintaan ja siihen kytkeytyvää tavoitteiden asettamisen vuoropuhelua on käytävä jo kevään aikana toimijoiden keskinäisenä yhteistyönä. Hyvinvoinnin tavoittelusta on tehtävä nykyistä tietoisempaa toimintaa. Tietoisuuden edistämiseksi kaupunki pyrkii jatkossa järjestämään eri toimijoiden kanssa yhteistyössä, olemassa olevia resursseja yhdistämällä, terveyden ja hyvinvoinnin teemavuosia, joihin kytkeytyvien tapahtumien avulla aktivoitaisiin ja kannustettaisiin kuntalaisia oman terveytensä edistämiseen. Kyse on kunnan osallistavasta ja aktiivisesta hengestä, jossa ihmiset haluavat olla osallisia ja elää aktiivisesti. Tässä kaupunkiorganisaatiolla on oma tärkeä merkityksensä olla luomassa edellytyksiä tämäntyyppisen yhteisöllisyyden synnylle.


Lopuksi

Hyvinvoinnin ja terveyden merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa. Hyvinvointi on kaiken toiminnan perusta. Jotta pystymme tavoittelemaan elinkeinoelämän ja osaamisen kasvua, on huolehdittava ihmisten hyvinvoinnista. Kun tarkastellaan kuntapalveluja, on huomioitava vapaa-ajanpalvelujen kirjo laajasti ja niiden mahdollisuus edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Sanotaan, että yksinäisyys on liikkumattomuuteen verrattavissa oleva terveysriski. Kulttuuripalvelujen kolmas tehtävä eli hyvinvoinnin edistäminen on kasvanut viimevuosina. Kulttuuripalvelut pystyvät tarjoamaan virkistystä erityisesti sosiaalisten kontaktien kautta. Kulttuurin tekeminen ja katsominen edistävät ihmisen itsetuntemusta ja sitä kautta vahvistavat psyykeen kestävyyttä.

Kaupungin tehtävänä on huolehtia riittävien olosuhteiden turvaamisesta sekä omalta osaltaan kannustaa ja aktivoida ihmisiä oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Jos liikuntasalimaksujen poistaminen esimerkiksi perheliikunnan osalta saa ihmisiä innostumaan ja liikkumaan vaikkapa kerran viikossa oman kunnon kohentamiseksi, on saavutettu jo paljon. Pelivuoro kerran viikossa voi innostaa ihmisen liikkumaan toisenkin kerran ja ehkä miettimään muitakin terveystottumuksiaan (uni, ravinto). Positiivinen suunta tässä tuo jo lyhyellä aikavälillä merkittäviä terveydellisiä vaikutuksia yksilötasolla. Muutaman viikon aktiivisemman liikkumisen ansiosta ihminen huomaa liikunnalla olevan paljon myönteisiä vaikutuksia elämäänsä. Isossa kuvassa vaikutukset ovat jopa ratkaisevia, kun mietitään käsillä olevia haasteita mm. sairaanhoidon jatkuvasti kasvavissa menoissa. 

Pienelläkin määrällä säännöllistä liikuntaa viikottain edistetään
merkittävästi terveyttä ja hyvinvointia
Viimekädessä hyvinvoinnin edistäminen on kunkin ihmisen omassa tahdossa. Yksi keskeinen ihmisyyttä edistävä arvo on tahto olla terve. Tämä ei tarkoita suoraan liikunnallista elämäntapaa tai, että esimerkiksi fyysisesti sairas ihminen ei kykenisi omaamaan tätä perusarvoa vaan sitä, että ihmisen perusvireyttä ohjaa tahto olla terve, halua olla aktiivinen, halua huolehtia itsestään sekä velvollisuuksistaan. Vaalitaan tätä arvoa kaikissa toimissamme!Ei kommentteja:

Lähetä kommentti