torstai 28. huhtikuuta 2016

Rehtorit opetuksen ytimessä - Kainutlaatuista opetuksen kehittämistä!

Kainuulaiset perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit kokoontuivat Kajaanin Kaukametsään pohtimaan yhdessä opetuksen tulevaisuutta ja opetuksen kehittämistä tulevaisuuden tarpeisiin. Vajaa nelituntinen keskustelu ja ajatusten vaihto oli innostavaa. Tällaisen toiminnan voisi ottaa jokavuotiseksi tavaksi.

Kipinä seminaarin toteuttamiselle on virinnyt uuden opetussuunnitelman koulujen toimintakulttuurin muutokselle asettamista tarpeista. Kevään aikana pidimme toimialan johtoryhmällä tulevaisuusseminaaria, jossa päätimme perusopetuksen tulosalueen johtajan kanssa, että vastaava tulevaisuuskeskustelu täytyy järjestää meidän rehtoreille. Samaan aikaan aloitimme Osaava Kainuu -hankkeen kainuulaisen opettajuuden kehittämiseksi, jonka koulutuksissa tarve tulevaisuuden pohdinnalle ilmeni maakunnan yhteiseksi tarpeeksi. Tuumasta toimeen ja pienellä varoitusajalla porukka saatiin suhteellisen kattavasti koolle.


Ainoa tapa tehdä tulevaisuutta on ensin nähdä se ja sitten keksiä, miten sen teemme (Alan Kayta mukaillen)

Emme voi ummistaa silmiä yhteiskunnan muutokselle. Koulun on oltava muutoksessa etunenässä tarkkailemassa kehitystarpeita ja uudistamassa toimintaa tarpeita vastaavaksi. Opettajilla ja koulun johdolla on oltava rohkeutta toimia muutoksessa, valmiutta nähdä tulevaisuus ja sen mukanaan tuomat muutokset innostavina mahdollisuuksina opetukselle. Nykymuotoinen koulu ja opettajuus eivät ole enää itsestäänselvyys. Oppimista tapahtuu kaikkialla ja valtaosa opitaan koulun ulkopuolella (Opettajuus, tulevaisuus ja opettajien osaamisen kehittäminenOppimisen tulevaisuus - perustaitojen hallinta, merkitys ja koulun tiedonkäsitys). Koulun merkitys sellaisena, jona olemme sitä tottuneet läpi 1900-luvun pitämään, ei enää toimi. Jos haluamme turvata lapsille ja nuorille heidän sosiaalisesta taustastaan sekä asuinpaikastaan riippumatta parhaan mahdollisen koulutuksen, on koulun tehtävä työtä mielekkään ja hyvinvointia edistävän opetuksen eteen. Koulun on pystyttävä määrittämään olemassaolonsa tarkoitus jatkossa entistä selkeämmin, niin että oppilaat ja heidän perheensä jaksavat innostua aina uudestaan ja uudestaan koulusta ja siellä tapahtuvasta oppimisesta.

Iltapäivän keskustelu piirtyi muutaman kysymyksen äärelle. Osaava Kainuu -hankkeessa olemme muodostaneet vision sille, mihin pyrimme opetuksen ja opettajuuden kehittämisessä Kainuussa. Tähän perustuen pohdimme, onko visio tavoittelemisen arvoinen, miten pääsemme visioon, mitä opetuksessa pitää tapahtua, jotta saavutamme vision? Osaava Kainuun -hankkeen kotisivu ja visio löytyvät täältä: Osaava Kainuu. Lisäksi listasimme asioita, joiden haluamme nykymuotoisessa koulussa joko säilyvän, vahvistuvan, vähentyvän tai poistettavan kokonaan.

Käydystä keskustelusta voi nostaa mm. seuraavia ajatuksia tiivistetysti esitettynä:
  • Lasten ja nuorten tasapainoinen psyyke on tulevaisuudessakin kaikkein keskeisin kasvun ja osaamisen perusta. 
  • Vaikka elämäntahti tuntuu ympärillämme kiihtyvän, on koulun oltava lapselle rauhan saareke, jonne tultaessa mieli rauhoittuu, aika "pysähtyy" ja asiat tehdään alusta loppuun lasta omiin kykyihin voimaannuttaen. Silti koululla on elävä ja jäntevä yhteys ympäröivään yhteiskuntaan.
  • Koulun keskeinen tarkoitus on viihtyminen. Kyse on kestävästä viihtymisestä, jossa vaivannäön ja ponnistelun kautta, oppimiskokonaisuuksien avulla, tuetaan kestävän viihtymisen muodostumista kouluun.
  • Tavoitteet ja tavoitetietoisuus ovat hyvän oppimisen ydin. Kokonaisuuksista, ilmiöistä tai oppiaineista ei voi muodostua pelkkää iloista puuhastelua vaan kaikella työllä tulee olla selkeä ja mietitty yhteys opetussuunnitelman tavoitteisiin.
  • Kasvanut huoli turvallisuudesta rajoittaa koulujen mahdollisuuksia avata tilaa monipuoliselle ja koulun ulkopuolella tapahtuvalle oppimiselle. 
  • Kouluissa on keskusteltava jatkuvasti oppimisesta ja tehtävä tilaa tälle keskustelulle opettajien kesken. Ihmisten kohtaaminen on edelleen tärkeää. Kun halutaan tutustua opetukseen, on antoisaa tutustua ensin siihen omaan lähimpään naapuriluokkaan.
  • Tulevaisuuden koulu vaatii suunnittelua, keskustelua ja yhdessä toimimista.
  • Koulua on kehitettävä joustavaan ja oppilaan yksilöllisyyden toteutumista edistävään suuntaan.
  • Koulurakennuksen ja luokkien hallitsevaa roolia oppimisen toteuttajina on vähennettävä. Oppiminen ei ole paikkaan ja aikaan sidottua. 
  • Teknologian vahvistuvaa mutta "vain" välineellistä roolia unohtamatta...

Työskentelymme jatkuu Osaava Kainuu -hankkeen tiimoilta kesäkuussa. Tuolloin olemme viisaampia sen suhteen, millaiseksi ajatus resurssiviisaasta potentiaalikeskuksesta on muotoutunut, millaiseksi opettajien osaamisen kehittämisen polku alkaa hahmottua ja millaisia kuntien yhteistyötä syventäviä käytänteitä paremman opetuksen edistämiseksi on löydetty.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti