lauantai 13. elokuuta 2016

Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö luo innostusta ja oppimisen iloa

Teksti on Kajaanin Lehtikankaan monitoimitalon harjannostajaisissa 13.8.16 pidetty puhe.

Kajaanin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Vesa Kaikkonen
Hyvä harjannostajaisväki. Monikaan ei olisi arvannut muutama vuosi sitten, että tälle alueelle nousee uusi koulu-, päiväkoti- ja kirjastorakennus. Niin vain tänään vietetään Lehtikankaan monitoimitalon harjannostajaisia, odottaen pääsyä oppimista ja hyvinvointia edistäviin tiloihin.

Toimitusjohtaja Heikki Pätynen, JL-rakentajat
Julkisten rakennusten kunto on useissa kunnissa heikko. Kajaanissa on kuitenkin kohennettu tilannetta 2000-luvun aikana ja kouluja sekä päiväkoteja on kunnostettu tai rakennettu yli 30 miljoonalla eurolla. Lehtikankaan ja Hauholan koulujen osalta kellekään ei ollut aikanaan epäselvää, etteikö koulujen kunnostamiselle olisi ollut tarvetta. Jo alun perin oli selvää, että nykyistä kahta koulukiinteistöä ei ole taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää peruskorjata ja alueelle aloitettiin suunnittelemaan aluksi uuden koulurakennuksen rakentamista. Heti tarvesuunnittelun alkumetreillä kävi kuitenkin selväksi, ettei nykyaikana kannata rakentaa pelkkää koulukiinteistöä vaan tilojen monipuolinen ja mahdollisimman kattava käyttö on tulevaisuutta. Tässä ei tehdä koulua tai päiväkotia seuraavaksi sadaksi vuodeksi vaan rakennusta, jossa toimintojen on pystyttävä muuntautumaan ajassa muuttuvan yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti. Monitoimitalo symboloi tavallaan tulevaisuuden kuntaa, jossa kuntatoimintojen keskeisenä tavoitteena on sujuva, kulloisenkin ajan tarpeet huomioiva ja kustannustehokas palvelujen järjestäminen alueen ihmisten aktiivisuuden, hyvinvoinnin ja sivistyksen edistämiseksi.

Muutos on nykypäivänä ainut asia, jonka voi varmuudella tietää jatkuvan. Jos katsotaan vaikkapa koulua, mitä se oli 1990-luvulla tai vaikka 2000-luvun ensimmäisen kymmenyksen alkuvaiheilla, on yhteiskunta nyt kahdenkymmenen tai vain kymmenen vuoden aikana monin osin toisenlainen. Talouden epävakaus, ihmisten ikärakenteen muuttuminen koko Euroopassa, teknologinen kehitys, kansainvaellukset ja ilmaston lämpeneminen ovat keskeiset muutostekijät, jotka heijastuvat pienimmänkin kansalaisen arkeen tavalla tai toisella. Tätä taustaa vasten kouluilta, päiväkodeilta ja muilta julkisilta toimijoilta ei kysytä, haluammeko muuttua vaan sitä, miten meidän tulee muuttua, jotta voimme taata tulevaisuudessakin osaltamme hyvän elämän perusteet tuleville sukupolville. Koulut ja päiväkodit ovat ytimessä tässä muutoksessa. Suomalaisessa esi- ja perusopetuksessa ollaan nyt uuden ajan kynnyksellä. Uusi OPS veloittaa muuttumaan: kehittämään koulujen toimintakulttuuria kasvun ja oppimisen edellytyksiä tukevaksi niin, että lapset ja nuoret voivat hyvin muuttuvassa maailmassa.

Viimeisimpien uutisointien mukaan Itä- ja Pohjois-Suomessa eritoten poikien oppimistulokset ovat paikoin heikot. Opetusalan ammattilaiset ovat nähneet tämän muutoksen jo vuosien ajan, mikäli on pitänyt silmänsä ja korvansa avoinna. Mistä heikkenevät oppimistulokset kertovat? Yhteiskunnan muutoksesta. Oppimistulosten heikkenemistä ei pidä kuitata oppilaiden laiskuudella, saamattomuudella tai jollain gaussin käyrän mukaisella luontaisella diversiteetillä, sillä jokaisessa ihmisessä on ainutkertainen ja arvokas potentiaali, jota meidän ei pienenä kansakuntana ole varaa haaskata yhdenkään lapsen ja nuoren kohdalla. Uuden OPS:n toimintakulttuurin kehittämisen suunta on vastata yhdeltä osaltaan keskeisesti tähän haasteeseen. Mikäpä onkaan konkreettisempi lähtökohta muutoksen tekemiselle, kuin uuden monitoimitalon rakentaminen, joka ajanmukaisena ja terveenä kiinteistönä luo turvaa ja innostusta käyttäjilleen!

Turvallinen ja terveellinen koulu on yksi uuden OPS:n keskeisiä velvoitteita toimintakulttuurin kehittämisessä. Toimintakulttuuri on yhteisiä käytänteitä ja sääntöjä mutta ennen kaikkea se on tunne ja henki, joka tarttuu ihmisestä toiseen kirjoittamattomalla tavalla. Peilaamme toiminnassa toinen toistemme tunteita ja tartutamme niitä toisille. Toimintakulttuurin kehittämisen onkin oltava siksi tietoista pyrkimystä yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamiseen. Seuraavassa olen listannut muutamia huomioita turvaa ja terveyttä edistävän toimintakulttuurin luomiseen monitoimitalon väelle:
  • Kun kehitätte uuden monitoimitalon toimintakulttuuria koulu- ja päiväkotipäivän turvallisuutta ja terveyttä edistävään suuntaan, muistakaa jokainen se, millaisen hengen välittäjiä olette. On kysyttävä päivittäin itseltään, mihin pyrimme ja millaisen hengen tuon mukanani tähän taloon. 
  • Turvallinen ja terveellinen monitoimitalo on innostava ja kiinnostava oppimisympäristö niin lapsille kuin aikuisille. Se, että tilat ovat puhtaat, kunnossa ja ajanmukaiset on hyvä perusta tälle. Toimintakulttuurin ja hengen on oltava sellainen, että jokainen lapsi ja aikuinen saapuu tähän taloon silmät ilosta leiskuen tekemään ja oppimaan uuttaa päivittäin, aina uudelleen ja uudelleen. 
  • Turvallisessa ja terveellisessä monitoimitalossa kukaan ei joudu ryhmästään erotetuksi, kiusan tai pilkan kohteeksi. Taloon luodaan tällöin henki, jossa jokainen hyväksytään sellaisenaan kuin on tähän maailmaan sattunut syntymään. Tämä lähtee liikkeelle meistä aikuisista: osaamme nauraa itsellemme ja hyväksymme omat vajaavaisuutemme; osaamme kuunnella ja antaa tilaa erilaisuudelle; luotamme itse tulevaisuuteen ja osoitamme sen myös muille myönteisellä ajattelulla, koska tiedämme hallitsevamme omaa elämäämme ja luotamme omiin taitoihin ja kykyihimme. 
Kasvua, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin kehittämisen resepti on loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen: on elettävä arkea yhdessä ja raivattava arkeen iloista yhdessä tekemistä, jossa erilaisuus pääsee puhkeamaan kukkaan ja luottavaisen iloinen tekeminen ottaa yhteisön jäsenissä vallan.

On vielä tovi matkaa talon avajaisiin mutta jo tässä vaiheessa on hyvä kiittää hankkeen käytännön toteuttajia. Rakennuksen suunnittelu eteni tiukahkossa aikataulussa hyvin ja rakentaminen saatiin käynnistettyä ajallaan. Kajaanilaiset päättäjät ovat olleet hankkeen takana 100 %. Kajaanin kaupungin tämänhetkisen rakennushistorian suurimman hankkeen aloitusta ei pitkitetty turhaan. Päättäjät linjasivat nopeasti hankkeen nykymuodon toteutukseen ja he tiesivät jokainen tarkasti, mitä toiminnallisia ja taloudellisia etuja tällä saavutetaan tilojen käytön ja palvelujen kehittämisen osalta. Rakennus on edennyt aikataulussa, jossa on varmasti omat paineensa. Tärkeää on, että rakentaminen tapahtuu hyvän tavan mukaisesti, jossa käyttöönottovaiheessa voidaan olla varmoja siitä, että saamme käsiimme turvallisen ja terveellisen kiinteistön. Tästä on rakennuksen teon eri vaiheissa huolehdittu tähän saakka hyvin.

Toivotan menestystä hankkeen loppuunsaattamiselle: työniloa niin fyysisten kuin henkisten puitteiden rakentajille.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti