keskiviikko 5. lokakuuta 2016

OPSin johtotähdet - tähtikartta koulun toimintakulttuurin uudistamisen tueksi

Varoitus: tämä on vain idea.

Osaava Kainuu -koulutuspäivän "osaamisen jakaminen" teema herätti päivän aikana paljon keskustelua. Tämä postaus on yksi aivoitus ja sen tavoitteena on herättää ideatasolla ajatusta siitä, miten voisimme tukea opettajia uuden OPSn sisältöjen haltuun ottamiseen ja edistää innostusta koulujen toimintakulttuurin uudistamiseen.

Uusi OPS on otettu Kajaanissa ja Kainuussa lukuvuoden alkumetreillä hyvin haltuun mutta tulevaisuus ja käytäntö asettavat opettajille paljon uusia haasteita ja osaamisen kehittämisen tarpeita. Opetuksen eheyttäminen, ilmiöt, digitaaliset oppimisympäristöt, arviointi, osallisuus, opettajan rooli, perustaitojen opettaminen, yrittäjyys- / yritteliäisyyskasvatus, toiminnalliset työtavat, liikkuva koulu - muutamia mainiten.

Kajaanin perusopetuksen ops-tiekartta
(klikkaa kuva suuremmaksi)
Aiheeseen liittyen todettiin, että valtakunnan tasolla käydään yhä voimakasta keskustelua uuden opetussuunnitelman tarpeellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Keskusteluissa todetaan uuden OPSin mukaista työtä tehdyn jo vuosikausia takaperin. Kysytään, miksi siis uudistua ja mikä tässä oikeastaan edes uudistuu? Opetuksen toteuttamisen ja pedagogisten valintojen tai valitsematta jättämisen ajatellaan olevan opettajan itsenäinen valinta, didaktista vapautta, OPSin velvoittavuudesta ja tavoitteista huolimatta. Yhteiskunnassa tapahtunut muutos on kuitenkin niin vaikuttava, että menneistä teoista tai tekemättä jättämisistä ei OPS-uudistuksessa ole kysymys, eikä esimerkiksi digitaalisten välineiden käyttäminen opetuksessa voi olla opettajien oma valinta tai mielipidekysymys. Kyse on lasten ja tulevaisuuden yhteiskunnan hyvästä elämästä. Se, että esimerkiksi liki 20 prosenttia nuorista miehistä on vaarassa jäädä syrjään työstä ja koulutuksesta, tai lähes vastaava määrä peruskoulun päättäneistä oppilaista on käytännössä lähes luku- ja kirjoitustaidottomia, eivät ole uuden OPSin tai opetuksen digitaalisten oppimisympäristöjen syy vaan selkeä tarve koulun toimintakulttuurin uudistamiselle. Koululla on myös tulevaisuudessa keskeinen rooli siinä, että varmistamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimisen edellytysten toteutumisen. Tähän uudistuksen on tähdättävä ja tähän sillä pyritään.

Lappeenrannan kaupungin ops-tiekartta
(klikkaa kuva suuremmaksi)
Kritiikki uudistusta kohtaan on kuitenkin ymmärrettävää ja sitä pitää kuunnella avoimin mielin. Muutoshuoli, joka ihmisestä kumpuaa, kumpuaa usein kuitenkin epävarmuudesta, ehkä jopa epävarmuudesta omiin kykyihin. Jokainen opettaja tarvitsee muutoksessa vahvan tuen. Jokaiselle opettajalle on luotava sekä samalla vahvistettava tunnetta siitä, että hän on mukana omalla toiminnallaan ja omalla tasollaan toteuttamassa uuden toimintakulttuurin rakentumista kouluunsa. Suunta toimintakulttuurin kehittämiselle, OPSin johtotähdille, on tehtävä kaikille mahdollisimman ymmärrettäväksi. Yhteisen mielen etsiminen, määrittäminen sekä löytäminen ovat toimintakulttuurin uudistamisen tärkeimpiä tehtäviä.

Lappeenrannan kaupunki on tehnyt hienon tiekartan niin opettajille kuin perheille uuden opetussuunnitelman tuomasta muutoksesta koulujen arkeen. Myös Kajaaniin laadittiin vastaava paikallinen kartta Lappeenrannan hienoa ideaa lainaten. Vastaava idea opettajuudelta edellyttävään muutokseen voisi tukea opettajuuden ja koulujen toimintakulttuurin kehittämistä uuden opetussuunnitelman asettamassa suunnassa. Puhuisin uuden opettajuuden tiekartasta tai OPSin johtotähtien tähtikartasta, jossa yhteen "A4:seen" on tiivistetty OPSn näkökulmasta keskeiset pedagogiset muutostekijät ja määritetty näiden muutostekijöiden ideaalitaso ja lähtötaso, joka tulisi vähintään toteutua opetuksessa yksittäisen luokan tai koulun näkökulmasta.

Tasoajattelu, ketään kategorisoimatta, voisi olla opettajuuden ja täydennyskoulutuksen tarpeen arvioinnin näkökulmasta toimiva ratkaisu. Olemme määrittäneet Kajaanissa esimerkiksi digitalisaation osalta tietyn kolmiportaisuuden toiminnallisesti ja myös opettajien täydennyskoulutuksen liittyen: kuljetaan rajoitetusta ja oppikirjaan sidotusta tiedosta sekä vastaanottavasta toiminnasta kohti avointa ja ilmiölähtöistä tietoa ja toimintaa (ks. Kohti uutta luovaa ja oppimista rakastavaa tulevaisuuden koulua - opettajan TVT:n kehityksen portaat ; Maakunnallinen opettajien tvt-koulutuksen suunnitelma). Tähtikartan portailla määritettäisiin, mitä milläkin portaan tasolla tapahtuu tai toimitaan opetuksen toteuttamisen näkökulmasta. Voidaan kysyä esimerkiksi, mitä on osallisuus opetuksessa? Mitä se on parhaimmillaan koulun arjessa? Mitä sen tulisi olla vähintään? Millaisina käytänteinä osallisuus ilmenee eri tasoillaan toteutuessaan? Tällaisen "tähtikartan" avulla voitaisiin selkeyttää kouluille se, mikä koulujen toimintakulttuurin uudistuksessa on keskeistä ja ennen kaikkea sitä, mitä opettajilta odotetaan oman toimintansa kehittämiseksi. Jokainen taso pitäisi ymmärtää yhtä tärkeäksi. Oleellista on, että jokainen opettaja ja koulu tiedostavat tekevän työtään yhteisessä suunnassa, kokevat olevansa ja tietävät olevansa tärkeä osa yhteistä tavoitetta. Havaittaisiin, että pienikin on suurta ja jokaisella on takuulla taito toteuttaa opetussuunnitelman tavoitteita. Jokainen opettaja pystyisi lisäksi hahmottamaan karkealla tasolla oman osaamisensa suhteessa tavoitteeseen ja tiedostaa, millä alueilla meillä itse kullakin olisi kehittämisen tarvetta. Toisaalta koulussa olevaa monipuolista osaamista voitaisiin hyödyntää tietoisesti toimintakulttuurin uudistamisessa. Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea.

Uuden OPSn tähtikartta (klikkaa kuva suuremmaksi)
Tukisiko tällainen kartta toimintakulttuurin uudistamista? Onko jossain kunnassa jo tehty tällaista työtä tai ollaanko aikeissa jäsentää tukimateriaalia kouluille vastaavan idean suunnassa?


Linkkejä

Martti Hellström, Opettajan pedagoginen roolikenttä

Turun yrittäjyyspolku

Martti Hellström, Respect! Lappeenranta on tehnyt ops-oppaan vanhemmille

EDU.fi -sivusto (osallisuus, yrittäjyys, toimintakulttuuri, aihekokonaisuudet, globaalikasvatus...)

POPLI - kolme esimerkkiä koulupäivän liikunnallistamisesta

UKK-instituutti, koulupäivän liikunnallistaminen

Kari Uusikylä, Arvoisa opetushallituksen uusi pääjohtaja!

OPH, OPS-työn tiekartta

Lappeenrannan OPS - Pureudu opetukseen

Opefi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti