tiistai 13. joulukuuta 2016

Oppiminen ei rajoitu vain kouluun - tunnistetaan ja tunnustetaan tämä paremman kasvun tukemiseksi!

Maarit Korhonen kirjoittaa blogitekstissä "Meillä on yhdeksän vuotta aikaa" nuorten huolestuttavasta psyykkisestä tilasta. Liki 20 prosenttia lapsista tarvitsee tukea psyykkiseen jaksamiseensa. Hän toteaa, että kun syrjäytyneiltä nuorilta on kysytty, mikä heille on aiheuttanut syrjäytymisen, on vastaus valtaosalla ollut "koulu". Oppimisvaikeudet ovat usein syrjäytymisen taustalla ja koululla ei ole riittävästi voimavaroja, eikä aina taitoakaan tukea lapsia vaikeuksien voittamisessa. Korhonen esittää ratkaisuksi mm. järjestöjen tai nuorisotyön mukaan ottamista kouluun ja tarjoamaan kasvua tukevaa toimintaa koulupäiviin niille lapsille, joiden perheiden taidot tai voimavarat eivät ole riittävät lapsen kasvatustehtävässä. Tärkeä näkökulma. Minulle juontuu Korhosen kirjoituksesta ajatus koulun oppimista koskevan ajatuksen laajentamisesta koulupäivän ja koulurakennuksen ulkopuolelle. Kirjoitin eilen blogiin tekstin Viron Pisa-menestyksestä. Tuohon tekstiin viitaten kysyn, voiko oppiminen olla harrastus ja missä määrin on järkevää rajata oppimista koskemaan vain koulua. Voiko koulu kehittää kykyään tunnistaa oppilaiden koulun ulkopuolella opittua ja tunnustaa tämä myös osaksi kouluoppimista? Kyse ei ole yksistään koulun kerhojen tai seuratoiminnan parissa tapahtuvasta toiminnasta vaan omaehtoisesta ja vapaasta, yksin tai kavereiden kanssa tehdystä toiminnasta tai harrastuksesta. Pidän aihetta tärkeänä, koska katsoisin opitun tunnistamisen ja tunnustamisen jo peruskoulusta alkaen olevan yksi tehokas keino oppilaiden osallistamiselle sekä yksilöllisten vahvuuksien, taitojen ja potentiaalin esiin nostamiselle. Didaktista termistöä käyttäen kyse on myös oppilaan tuntemuksesta.

Formaalin ja informaalin, koulussa ja koulun ulkopuolella opitun välinen suhde.
Alakouluikäinen lapsi oppii koulussa noin 20 prosenttia ja loppu oppiminen
tapahtuu koulun ulkopuolella

David Hood (2015) toteaa koulun olevan kuin liukuhihna, jota tuetaan ylläpitämällä koulun yhden paradigmaa: “one teacher, teaching one subject to one class of one age using one curriculum at one pace, in one classroom for one hour” Yksi keino murtaa tätä paradigmaa, joka aiheuttaa esim. Korhosen blogissaan kuvaamia ongelmia koulussa, on tunnustaa:
 1. oppimista tapahtuu muuallakin kuin luokassa, koulussa ja opettajan opettamana (ks. kuvio yllä), 
 2. ja tunnistaa tämä opittu osaksi lapsen ja nuoren oppimista ja vahvistaa lasten "akateemista heräämistä" eli myönteistä asennoitumista oppimista, omia taitoja sekä valmiuksia ja sitä kautta myös koulua kohtaan. 
Oppiminen voi olla ja siitä voi tulla lapselle ja nuorelle harrastus, kun huomataan ja kannustetaan huomaamaan, kuinka paljon kouluajan ulkopuolella on mahdollisuuksia oppia ja kehittää itseään myös koulumenestyksen näkökulmasta. Se, että merkityksellinen oppiminen määritetään koulussa ja oppitunneilla tapahtuvaksi, voi ajatella estävän lasten akateemista heräämistä, jolla tarkoitan innostuksen syttymistä oppimista ja koulua kohtaan. Viron kouluissa kerhot tuntuivat toimivan tällaisina heräämöinä. Meillä vapaa-aika halutaan erottaa jopa tiukastikin kouluista - ainakin kello 17.00 jälkeen. Sen sijaan lapsia ja perheitä pitäisi herätellä harrastamaan oppimista ja koulujen tehtävänä on tällöin tunnistaa ja myös tunnustaa koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen tärkeäksi osaksi koulutyötä ja lapsen akateemisen polun rakentumista, muodostuipa tuo polku millaiseksi hyvänsä aikuisena. Aikanaan opettajana huomasin liikunnan harrastamisen osalta hieman saman tyyppisen ilmiön: lapsille oli kehittynyt vahva illuusio siitä, että esimerkiksi hyvä jalkapalloilijan alku voi olla vain, jos pelaa jalkapalloa jossain seurassa. Omaehtoista toimintaa vapaa-ajalla ei tunnuttu pidettävän merkityksellisenä.


Lopuksi

Muistan omalta kouluajalta sen, kun "harrastin oppimista". Koulussa olisi voitu antaa harrastaa näitä asioita ja jonkin verran sisällöt niitä sipaisivatkin mutta "yhdellä tunnilla, yhdessä luokassa jne." asioiden käsittely oli vain hätäistä raapaisua. FyKen alkaminen yläluokilla käynnistyi suurin odotuksin mutta pettymys oli suurempi, kun toiminta oli lähinnä sitä, että luokka katsoi kun opettaja demonstroi edessä. Omalla ajalla herännyt innostus kemiaan ja fysiikkaan lopahti nopeasti, jolloin näistä tuli vaikeita ja inhottuja oppiaineita. Harrastin vapaa-ajalla myös elektroniikkarakentelua (80-luku) mutta koulussa ei ollut viitettäkään tällaiseen. Harrastin kivien keräilyä mutta koulussa aihetta sivuttiin maantiedon tunnilla nopeasti, koska oppikirjoissa oli paljon läpikäytävää. Luin paljon mutta muita kirjoja, kuin koulussa hyväksi katsottu kirjallisuus oli. Koulussa muodostui jopa käsitys, että ne kirjat, joita mielellään luin, olivat kielen kehityksen ja oikeinkirjoituksen oppimisen kannalta jopa haitallisia. Ylipäätään vahvuudet olisi pitänyt löytää koulukirjojen ja ulkoisten sisältöjen lukemisesta ja ulkoa oppimisesta. Suhde kouluun muodostuikin jo alaluokilta alkaen melko negatiiviseksi, voimistuen yläasteelle siirryttäessä - monen ikätoverin tavoin. Toivottavasti 2020-lukua lähenevä koulu on muuttunut. John Deweyn sata vuotta vanhat ajatukset koulusta ovat relevantit tunnistaa yhä 2020-luvun kynnyksellä. Tämän mukaan opetuksen järjestämisessä tulee: a) hyödyntää lapsen luontaisia taipumuksia, b) kehittää lapsen oma-aloitteista toimintaa uudessa tilanteessa (to develop initiative in coping with novel situations) ja c) kehittää lapsen toimintaa persoonalliseen tiedonhankintaan. Mikä onkaan tähän parempi keino, kun mahdollistaa monet tiet hyvään oppimiseen myös kouluajan ulkopuolella sekä tunnistaa ja tunnustaa tämä opittu osaksi koulua.


Linkkejä


Opettajuus, tulevaisuus ja opettajien osaamisen kehittäminen

Pisa Suomi vs. Viro - oppimisessa on kyse motivaatiostamaanantai 12. joulukuuta 2016

Pisa Suomi vs. Viro - oppimisessa on kyse motivaatiosta

Helsingin Sanomat julkaisi erinomaisen artikkelin Viron Pisa-menestyksen taustalla olevaa opetusta kuvaten. Viron menestystä on hämmästelty Suomessa. Tulokset ovat parantuneet vaikka opettajien palkka on alhainen ja koulutuksen resurssit heikommat kuin Suomessa. On mietitty mm. sitä, voisiko neuvostoaikainen vaatimus luonnontieteissä selittää hyvää menestystä. Osa on myös sitä mieltä, että vaadimme oppilailta liian vähän.

Artikkeli herätti ajatuksia suomalaisesta opetuksen kehittämisen suunnasta. En ole henkilökohtaisesti koskaan tutustunut virolaiseen kouluun, joten siltä pohjin teksti on mutua. Hesarin kirjoitus löytyy tästä linkistä:
Luonnontieteiden uudet ihmepojat tulevat Virosta – Katso, mitä Pisa-testi kysyi koululaisilta meteoroideista


Kun seuraa käytyä uutisointia oppimistuloksista tai sosiaalisen median keskustelua opetuksen kehittämisen suunnasta, tuntuu että kuuluisa punainen lanka meinaa livetä sormista mediakohinaan ja huutoon: Matematiikan dosentti peruskoulun ongelmista: Tietokoneista on oppimiselle haittaa;
Pisa sen kertoo: Suomi eriytyy – tutkijan mukaan ajatus yhtenäisestä nuorisosta voidaan unohtaaSuomelta puuttuu koulutusstrategiaKoulutus on oikealla tiellä – sivuille ei kannata vilkuillaPISA-tulokset kertovat, että perusopetuslain kokonaisuudistusta tarvitaan... pari aihetta käsittelevää uutista / artikkelia mainiten.

Sanoisin tuloksista, että "no hätä". Olemme nähneet oppimistulosten kehityssuunnan jo kauan. Uskallan olla jälkiviisas. Nykyiset oppimisen hedelmät ovat seurausta aiemmasta opetussuunnitelmasta vuodelta 2004. Kuten Leena Pöntynen kirjoittaa osuvasti Kuntaliiton blogissa "PISA-tulokset kertovat, että perusopetuslain kokonaisuudistusta tarvitaan", olivat 2000-luvun alkupuoliskon hyvät tulokset vuoden 1994 OPS:n ansiota, jos tuloksia katsotaan perusopetusta keskeisesti määrittävien asiakirjojen valossa. Uskallan siis olla jälkiviisas ja kritisoida vuoden 2004 OPS:ia, koska kirjoitin kritiikkiä 2004 OPS:sta jo sen valmisteluvaiheessa väitöskirjaani (s. 148 - 149 ja 352 - 353) seuraavasti (vertasin silloista OPS:n tekemisen henkeä tyleriläiseen oppiin opetuksesta):
Rationalisoitu opetustyö teknisti opetuksen. Tylerin oppi tavoitteiden määrittelystä opetuksen suunnittelun sekä evaluoinnin perustana johti päätekäyttäytymistavoitteiden äärimmäiseen määrittelyyn. Mallissa katsottiin, että yleisten käsitteiden oppimisella pystyttiin turvamaan monien yksittäisten ongelmatilanteiden hallinta. Oppimistulokset ilmenivät käsityksen perusteella oppilaan käyttäytymisen muutoksina. Opetusteknologisessa mallissa opetuksen järjestämisen ja suunnittelun keskeisiksi faktoreiksi muodostuivat eri oppiaineiden osaamisen perus- eli minimitason määritteleminen, yhtenäiseen ja tasa-arvoiseen oppimiseen tähtäävien standardikokeiden laatiminen ja suorituskeskeisten opetussuunnitelmien muodostaminen. Opetussuunnitelmia sekä -materiaalia kehiteltiin yhtenäisyyden saavuttamiseksi. (Miettinen 1990, 86 - 99.) Kun kolme vuosikymmentä sitten tapahtunutta muutosta Yhdysvalloissa verrataan tämän päivän suomalaiseen opetussuunnitelmalliseen kehitykseen, voidaan tilannetta pitää identtisenä (ks. Laaksola 2002)...Arvioitaessa uuden opetussuunnitelman perusteiden sisältöä (Opetushallitus 2004) havaitaan se atomistisuus, yhdistettynä yksilölliseen suoriutumiseen, mikä vaikeuttaa opetuksen eheyttämispyrkimyksiä. Joukko erinäisiä tietoja ja taitoja sekä keinoja näiden saavuttamiseen sekä toimivan ja tuottavan kansalaisen määreitä ohjaavat ajattelua. Opetuksen tavoitteet sekä samanaikainen pyrkimys konstruktivismin hengen luomiseen (ks. Opetushallitus 2004, 7 - 8), edellä esitetyin tavoittein, johtavat ristiriitaan tiedon ja toiminnan yhteensovittamisessa. Miettinen (1990, 109) toteaa tällaisen tilanteen johtavan koulun kasvatuksellisen hengen tyhjiöön, jossa opetussuunnitelman ydinsisällöllä ja tiedolla ei ole enää kulttuurisesti merkittävää arvoa (vrt. Antikainen 1990). Opetuksen ja oppimisen motiivit perustuvat arvosanojen avulla kuvattavien tiedollisten ja taidollisten saavutusten tavoittelemiseen. Toiminnalta häviää merkitys, joka johtaa välinpitämättömyyteen koulua, erityisesti sen henkistä merkitystä kohtaan. Nykyisen opetussuunnitelmauudistuksen avulla on vaikea muuttaa koulujen toimintaa kasvattavaan suuntaan. Oletettavasti vanha tietopainotteisuuden henki saa vain uusia ja entistä mutkikkaampia muotoja. Laaksolan (2002) opetussuunnitelmauudistuksen välttämättömyyttä käsittelevän artikkelin loppulauselma kuvastaa Miettisen (1990, 108 - 109) esittämää Orwellin kauhu utopiaa valtion lisääntyneestä ja tehostuneesta kontrollista: ”…Uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa puoltaa sekin, että koulutus on aiempaa enemmän suurennuslasin alla. Sitä arvioidaan tuloksellisuuden perusteella ja jo kansainvälisten mittausten vuoksi tarvitaan selkeitä kriteereitä. Yhteiskunnallinen tilivelvollisuus koskee myös koulua. …” (Laaksola 2002.) Indikaattorimentaliteetti ilmentää luvussa viisi esitettyä suomalaisuuden itsetunnollista tilaa. Olemme itsellemme riittämättömiä. Pyrimme edelleen kansallisella tasolla näyttävyyteen. Unohdamme sen, mikä merkitys tällä näyttävyyden hengellä on ihmisyydelle. Millaista kasvun todellisuutta olemme lapsillemme luomassa? (HUOM lähteet löytyvät väitöskirjasta)
En veikannut hirvittävän heikosti. Aika ja yhteiskunta ovat muuttuneet paljon ja tähän OPS2004 ei enää pystynyt vastaamaan. Uusi opetussuunnitelma (2016) huomio ajan ja yhteiskunnan muutoksen. Se huomioi muutoksen myös siten, että OPS:ia ei ole kirjoitettu kiveen vaan meillä on periaatteessa jatkuva mahdollisuus kehittää sitä paremmin ajan tarpeita huomioivaksi. Mutta sitten asiaan, Viron tulosten uutisointiin.

Nostan Hesarin erinomaisesta artikkelista esille seuraavat kohdat:
 • Viro johtaa Euroopan koulujen kesälomatilastoja pisimmillä kesälomallaan. 
 • Viro oli luonnontieteissä Euroopan ensimmäinen... ”Yksi syy voi olla se, että selitämme paljon käytännön testien avulla. Esimerkit ovat elävästä elämästä”.
 • Kerhotoiminta voi olla yksi selitys Viron koululaisten pärjäämiseen. Kouluista lähes puolessa on luonnontieteellisiä kerhoja. 
 • Testin Ott (oppilaan nimi) löysi internetistä sosiaalisen verkostonsa kautta ja toi sen kerhoon kokeiltavaksi. ...”Oppilaiden ideoita ei saa vähätellä”, sanoo opettaja. 
 • Fysiikan opettaja Laur Leetjõe on ottanut videon internetistä sosiaalisesta verkostosta, jossa fysiikan opettajat jakavat aineistoja keskenään. 
 • Sekä Leetjõe että Avlon kehuvat opettajien vapautta valita opetusaineistonsa ja -menetelmänsä.
 • Viron koulujärjestelmä on ollut viime vuodet jatkuvassa uudistamisen tilassa. Se vaatii kuuluisaa virolaista joustavuutta.
 • Nyt arvostetaan oppilaiden itsenäistä tiedon hankintaa, luovaa työtä ja uutta teknologiaa apuvälineenä. 
 • ”Opettajat haluavat, että omat oppilaat pärjäisivät”, sanoo Avlon. ...Kilpailuja on paljon.
Nostot ovat monin osin sen suuntaiset, mitä uuteen OPS:iin on kirjattu koulun toimintakulttuurin uudistamisen osalta. Ensinnäkin lisäämällä kierroksia ja opetuksen määrää, ei saavuteta kuin uupumusta ja kyllästymistä. Jos ja kun eriarvoistuminen on yksi suurimmista ongelmista suomalaisessa koulussa, ei sitä korjata opetuksen määrää lisäämällä, koska ne lapset, joista on kyse, eivät voimaannu määrästä vaan laadusta. Kyse on motivaatiosta. 

Artikkelissa kuvataan, kuinka tekemällä oppiminen on oppilaille merkityksellistä ja hauskaa. Koulujen kerhotoiminta perustuu tämän hauskan ja kokemuksellisen mutta akateemisuutta ja oppimista edistävään toimintaan. Oppimisesta tulee oppilaille harrastus. Oppiminen ei rajoitu vain oppitunteihin ja koulun seinien sisälle. Oppilaat oppivat arvostamaan oppimista ja koulunkäyntiä. Kuvasin taannoin parissa blogitekstissä pelillistä oppimisympäristöä Nakertajan koululla "Ilmiömäistä oppimista! Digipilotointia ja oppimisen pelillistämistä". Tämä toiminta sisälsi elementtejä, jotka innostivat oppilaita tekemään töitä oppimisen eteen ja olemaan vuorovaikutuksessa keskenään myös kouluajan ulkopuolella. Digitaalinen ympäristö mahdollistaa tämän vuorovaikutuksen erinomaisesti.

Artikkelin perusteella oppilaat kokevat syvää osallisuutta opetukseen ja oppimiseensa. Heille annetaan aito mahdollisuus osallistua opetuksen kulun suunnitteluun ja siinä hyödynnetään internetin mahdollisuuksia. Myös opettajat jakavat tietoa eli opetusmateriaalia. Raha ei ole opettajan ensimmäinen innotin vaan oppilaan halutaan pärjätä. Omataan myönteistä kilpailuhenkeä ja ymmärretään, että opettajan ammatillisuus rakentuu oppilaan menestymiselle. Artikkelissa todetaan suoraan, että oppilaiden halutaan toimivan luovasti, kokeilevasti, tietoa etsien ja teknologiaa hyödyntäen. Kilpailu ja testaaminen ovat vieraat suomalaiselle koulujärjestelmälle. Terve kilpailu on hyvästä mutta testaaminen, joka luo konkreetin tai henkisen leiman osaamisesta tai kyvyttömyydestä, ei edistä näkemykseni mukaan oppimista. Oppimisesta muodostuu tällöin helposti mekaanista ja vierasta todelliselle elämälle.


Lopuksi

Suomalainen peruskoulu on oikealla tiellä. Kuten Hesarin artikkelissa "Koulutus on oikealla tiellä – sivuille ei kannata vilkuilla" todetaan, on luotettava itseensä. Tästä, omaan tekemiseen luottamisesta kumpuaa niin yksilön kuin yhteisön menestyminen. Opetuksen määrä tai ryhmäkoot eivät selitä oppimistuloksista kuin osan. Eriarvoistumisen kasvun lisäksi ja tähän liittyen suomalaisen koulun tulee olla erityisen huolissaan lasten ja nuorten alhaisesta koulumotivaatiosta. Uusi OPS huomioi tätä ansiokkaasti. Kun motivaatio ja into, sisukkuus, ovat kohdillaan, löytyy myös menestyminen. Motivaation sanotaankin selittävän noin 30 % oppimisesta. Äidin koulutustaustalla on myös iso merkitys, mikä liittyy oppilaiden sosiaaliseen taustaan. (ks. Koulu, syrjäytyminen ja sosiaalinen pääoma. Sitran raportteja 75.) Jotta sosiaalisesta taustasta ei tule liian merkityksellistä oppimisen selittäjää, on opetuksessa panostettava motivoivan oppimisen ja oppimisympäristöjen muodostamiseen. Koulun on tarjottava oppilaille merkityksellinen ja mielekäs ympäristö. John Dewey (1916, 47) totesi aikanaan aiheesta osuvasti:
We may secure motor activity and sensory excitation by keeping an individual by himself, but we cannot thereby get him to understand the meaning which things have in the life of which he is a part. We may secure technical specialized ability in algebra, Latin, or botany, but not the kind of intelligence which directs ability to useful ends. Only by engaging in a joint activity, where one person's use of material and tools is consciously referred to the use other persons are making of their capacities and appliances, is a social direction of disposition attained.


tiistai 6. joulukuuta 2016

Havaintoja uuden OPS:n käyttöönotosta - aktiivista, innostunutta ja iloista yhdessä tekemistä

Peruskoulun "uutta aikaa" on eletty reilut neljä kuukautta. Keskustelu peruskoulun ympärillä jatkuu vilkkaana. Työrauha, koulukiusaaminen, digitalisaatio, opetuksen uudistuksen vaikuttavuus ja oppimistulokset puhuttavat. Hyvä näin. Peruskoululla on keskeinen merkitys lasten ja nuorten hyvälle arkipäivän elämälle, kuin myös tulevaisuudelle. Keskustelua yhteiskunnan tärkeimmästä tehtävästä onkin syytä käydä jatkuvasti.

Ehdin raapaisemaan viime viikolla koulun arkea hitusen pintaa syvemmältä ja teimme perusopetuksen tulosalueen johtajan kanssa yllätysvisiitin Lohtajan kouluun. Halusimme nähdä, miltä koulun arki näyttää uuden OPSin aikana. On todettava, että muutosta on tapahtunut ja myönteiseen suuntaan. Luokkien ovet olivat auki, oppilaat tekivät yhdessä töitä ja digitaalisia laitteita hyödynnettiin työskentelyssä. Erään luokan historian jakso oli ohitse ja oppilaat kertasivat jakson sisältöjä tekemällä aiheesta uutiskatsauksia tai eräänlaisia lyhyitä dokumentteja. Toisessa luokassa tehtiin keskittyneesti käsitöitä, joissa pehmeät ja kovat tekniikat yhdistyivät sulavasti toisiinsa. Työskentelyä oli dokumentoitu säännöllisesti OneNoteen, mikä vahvistaa takuulla työskentelyprosessia ja kykyä arvioida, ei vain lopputulosta vaan nimenomaan työskentelyä: mitä olen tehnyt, mitä täytyy tehdä seuraavaksi, missä onnistuin, mitä tulisi tehdä toisin... Ajattelisin, että oppilaan työskentelyprosessiin sisältyy tällaisen työtavan kautta jo automaattisesti itsearviointia edistävää prosessointia. Koululla oli aloitettu tänä syksynä digiagenttitoiminta ja oli mahtavaa nähdä, kuinka vastuullisesti isommat oppilaat ohjasivat nuorempia välineiden käyttöön. Parin luokan isompi Kajaanin ja rauniolinnan historiaa käsittelevä projekti oli valmistumassa päätökseen ja oppilaat harjoittelivat linnan loppuhetkiä kuvaavaa näytelmää. Minulle toiminta näyttäytyi aktiivisena mutta silti seesteisenä yhdessä tekemisenä. Osassa luokkia harjoiteltiin "perinteiseen tyyliin" matematiikkaa, lukemista ja kirjoittamista. Ei uusi OPS ole minnekään näiden keskeisten perustaitojen merkitystä hävittänyt. Tulevaisuudessakin oppiva toiminta edellyttää perustaitojen sujuvaa hallintaa.

Torstai-iltana pääsin seuraamaan Lehtikankaan koululla viitosluokkien (digipilotteja) vanhempainiltaa. Oppilaat olivat opettajia ja neuvoivat vanhempia erilaisten digitaalisten oppimateriaalien ja sovellusten käyttöön. Välineet olivat niitä, joita oppilaat hyödyntävät oppimisessaan päivittäin. Vanhempia oli paikalla paljon, mikä ilahdutti minua erityisesti, koska vanhemmat ovat tärkeä tuki ja oppimisen innostuksen perusta lapselle. Vanhempainiltaan osallistuminen osoittaa lapselle sen, että vanhempi pitää koulua tärkeänä. Oppilaat opettivat vanhempia innostuneesti ja todella reippaasti. Vanhemmat oppivat takuulla jotain uutta. Digitaalinen ympäristö mahdollistaa mainiosti esimerkiksi yksilöllisen etenemisen matematiikassa, paljon toistoja laskutoimitusten osalta ja motivoivaa pelillisyyttä etenemiseen. Kaikkea en osaa tässä edes kuvata. Eivät kynät ja paperi ole kuitenkaan pois käytöstä ja perusasioiden, kuten kertotaulun ulkoa oppimista ei digitaalisuuskaan poista. Oli hienoa päästä näkemään koulutyötä tällaisesta kodin ja koulun vinkkelistä!


Lopuksi

Opettajat tekevät hyvää työtä uuden opetussuunnitelman käytäntöön saattamiseksi. Keskustelin erään opettajan kanssa siitä, kuinka uuden opetussuunnitelman sisällöt koetaan paikoin haastavina ja uudistuksesta koitunut työmäärä tuntuu ajoittain suurena. Jotta huolet eivät pakkaudu uudistuksen esteeksi, on tärkeää että kouluihin luodaan henkeä, jossa pienetkin OPSin eteen tehdyt teot tunnistetaan ja nähdään merkittävinä. On luotava varmuutta edistävää ilmapiiriä. Asenne ja yrittäminen sekä kannustaminen, kokeilut ja virheet salliva ilmapiiri ovat ensiarvoisen tärkeitä. Uusi OPS otetaan käyttöön samalla tavalla, kuten sitä laadittiin: yhteistyöllä sekä suunnitelmallisin askelin. On muistettava, että myös opettajilla uuden oppimisen askellus on eri mittainen eri opettajilla. Taidot, valmiudet ja varmuus kehittyvät eri tahtiin ja tämä omatahtinen oppiminen on mahdollistettava myös opettajille.

Tuoreimmat kansainväliset oppimistulosten vertailututkimukset puhuttava ja antavat viitteitä oppimistulosten heikkenemisestä. Uusi OPS on mahdollisuus parempaan oppimiseen ja kasvuun. Se mahdollistaa aiempaa paremmin yhdessä tekemisen kokonaisuuksien parissa. Se mahdollistaa asioiden tekemisen alusta loppuun saakka, mikä mahdollistaa voimaannuttavien onnistumisen ja oppimiskokemusten toteutumisen oppilaan koulupäivässä. Yllä kuvaamani opetus sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö antavat viitteitä siitä, mitä uusi opetussuunnitelma voi parhaimmillaan mahdollistaa oppilaille. Pamela Metzin Oppimisen Taoa mukaillen voisi todeta:
"Oppilaat ihmettelevät yhdessä ja hyödyntävät näkemäänsä ja kokemaansa pelkän tiedon ja tietämisen lisäksi. Oppilaat luottavat itseensä, eivätkä turvaudu yksinomaan auktoriteetteihin. Oppilaat kykenevät keskenään selkeään ajatteluun, kun opettaja pysyy välillä taka-alalla ja antaa tilaa tekemiselle. Oppilaat innostuvat ihmettelemään asioita, kun opettaja opettaa ilman tiukkoja sääntöjä ja käsityksiä. Opetus on innostavaa!"

maanantai 28. marraskuuta 2016

Kajaanin kaupungin koululaitoksen historiaa - Tästä lähdettiin 1650 ja tähän on tultu 2016

Teksti on Eläkeliiton Kajaanin piirin itsenäisyyspäivän juhlassa 28.11.2016 pitämäni puhe. Kirjoituksen historiaosuuden lähteinä on käytetty mm. Reijo Heikkisen (1995) väitöskirjaa sekä A. Vartiaisen (1931) kirjoittamaa Kajaanin kaupungin historiaa.

***
Pietari Brahe perusti kenraalikuvernöörin asemassaan ensimmäisen pedagogion Kajaaniin vuonna 1650. Vuotta myöhemmin 6.3.1651 Brahe myönsi linnan kupeessa olevalle kyläpahaselle myös kaupunkioikeudet. Liekö jo noiden aikojen peruja Kajaanin edelläkävijyys koulutyön saralla, kun Kajaanin vapaaherrakunnan alueelle perustetut kaupungit, kuten Raahe, ottivat koulunpidon mallinsa Kajaanista.

Koulu on ollut koulu kolmen tekijän yhteenliittymänä vuosisadat: tarvitaan opettaja, oppilaat ja koulutilat! Näin oli laita myös 1650-luvun Kajaanissa. Pedagogion ensimmäinen koulumestari eli opettaja oli Jaakko Pietarinpoika Theudschovius. Hän oli karun olemuksen omaava linnansaarnaaja. Jotta koulu on koulu oli Brahen vapaaherrakunnan pääkaupungissa, Kajaanissa oltava myös koulutilat. Se, milloin ensimmäinen fyysinen koulutila saatiin Kajaanin, ei ole tarkkaa vuotta tiedossa mutta oletettavaa on, että tilat valmistuivat kaupunkiin vuonna 1655 kaupungin ja pitäjäläisten toimesta. Ennen tätä koululla oli käytössä kaksi huonetta käräjätalossa mutta niiden kunto oli ollut kyseenalainen. Piispa Johannes Terseruksen tarkastuksessa käräjätalon tiloihin tehtiinkin useita huomautuksia: ikkunat ja uuni vaativat kunnostuta ja talon eteiseen oli saatava ovi, jotta kaupungissa vapaana kulkevat lehmät ja mullikat eivät työnny päivisin sisään opetusta häiritsemään. Yhtäläisyyksiä nykypäivään löytyy edelleen: Koulujen kunto on yhä 2000-luvun virkamiesten, päättäjien ja perheiden tärkeä puheen- ja huolenaihe.

Oppilaita kajaanilaisessa alkukoulussa oli vajaa 400 vuotta sitten vaivaiset 20. Opettajina toimineiden kirkonmiesten taipuvaisuus juoppouteen ja sitä kautta tehtäviensä laiminlyömiseen johti helposti siihen, että vanhemmat lähettivät jälkikasvunsa parempaan oppiin Ouluun tai Raaheen. Reijo Heikkinen kuvaa väitöskirjassaan esimerkiksi Tuomas Ulanderin kipuilua opettajan tehtävässä 1650-luvun lopulla: opettajan palkkaus oli onnetonta. Jopa niin onnetonta, että opettaja joutui ajoittain näkemään nälkää. Opettajan ammatin heikko arvostus ja pieni palkkaus johti erimielisyyksiin kaupunkilaisten kanssa ja Ulanderin alttiuteen tarttua pulloon. Opetus jäi hoitamatta ja koulupojat sinnittelivät koulussa pitkälle omin avuin, kunnes kaupunkilaisten tyytymättömyys Ulanderin viranhoitoon kantautui myös Pietari Brahen korviin. Vuonna 1659 pidetyssä konventinkokouksessa Ulanderia syytettiin laiskuudesta, juoppoudesta ja virkatehtävien laiminlyönnistä. Brahe määräsi silloisen Paltamon kirkkoherran tekemään tarkastuksen pedagogin töistä. Vuonna 1660 piispantarkastuksen lopputuloksena juopotteleva koulumestari erotettiin. Koulussa oli jäljellä enää vaivaiset kaksi oppilasta. Pappina Ulander sai jatkaa ja vastavuoroisesti hän kanteli kohtelustaan kreiville ja kertoi kärsineensä kajaanilaisten johtomiesten vihasta sekä kateudesta, mikä johtui siitä että he tavoittelivat hänen virkaansa sukulaisilleen. Ulanderin valitukset eivät tuottaneet tulosta ja hän menetti lopulta myös papinvirkansa. Kajaanilaisen opinahjon silloinen jatko näytti kaikkinensa heikolta. Syrjäiseen kaupunkiin oli erittäin vaikeaa saada pätevää opettajaa tai luku- ja kirjoitustaitoista lukkaria. Turun piispa epäili Pietari Brahelle koko pedagogion olemassaolon mahdollisuuksia. Brahea piispan kaupunkia alentavat puheet ärsyttivät. Kajaani oli ilmeisesti Brahen suosiossa ja hän patistikin vastineeksi ankarasti huolehtimaan kaupunkiin kunnon opettajan Turun akatemiasta. ----- Myös kaupunkilaiset olivat huolissaan vallitsevasta tilasta. Brahelle kirjelmöitiin, että ”jokainen jolla on lapsia, täytyy kyyneliä vuodattaen nähdä lasten juoksentelevan kuin lampaiden ilman paimenta!” Erinäisten opettajahankinnan vaiheiden jälkeen, vuoden 1670 tienoilla, alkuperäisen koulumestari Theudschoviuksen palatessa takaisin opettajan työhön ja hänen tekemän hyvän työn jäljiltä Kajaanin pedagigossa oli jälleen liki 40 oppilasta. Tämä oli väestöpohjaan nähden huomattava määrä. Tästä eteenpäin koulu nautti vuosikausia kreivillistä suosiota ja sen huippukausi kesti isoonreduktioon saakka eli vuoteen 1680.

Valtion talouden vaihtelut heijastuivat jo tuolloin koulunpitoon, ja kun teinirahat Paltamosta ja Sotkamosta loppuivat, romahtivat koulun ylläpitoon varatut tulot merkittävästi, eikä köyhiltä kajaanilaisilta löytynyt avustusta koululle. Köyhyys oli hyvä syy jättää jälkikasvu vaille opetusta. Maistraatti vaatikin rangaistuksen uhalla kaupungin porvareita korjaaman koulurakennusta ja 1682 kaupunkilaiset päättivät, että vanhemmat, jotka eivät laita lastaan kouluun, ajetaan ulos kaupungista. Talouden sopeuttamisen keinot olivat moninaiset ja luovat myös 1600-luvun lopun yhteiskunnassa. Mielenkiintoinen yksityiskohta tuolta ajalta on esimerkiksi se, kun Theudschoviuksen jälkeen pedagogion koulumestariksi mietittiin naista, jotta koulun ylläpidon kulut saataisiin pienemmiksi. Miesvaltainen arvomaailma romutti aikeen kuitenkin nopeasti.

Kajaanilainen koulu sai kehittyä rauhassa noin 50 vuotta mutta vuoden 1716 sarkasodan seuraukset tuhosivat paitsi linnan, sen kupeella olevan kaupunkipahasen myös koulun. Kaupunkilaiset joutuivat venäläisten sotavangeiksi ja vangittujen joukossa oli myös pedagogion silloinen opettaja Andreas Hilden. Sodan ja totaalisen tuhon seurauksena Kajaanin kehitys taantui vuosiksi, koska linnan raunioilla ei ollut enää aiempaa sotilaallista merkitystä. Opettaja Hilden vapautui vankeudestaan 1723 mutta vankeusaika oli jättänyt häneen jälkensä. Alkoholisoitunut pappi ei pystynyt enää virkatehtäviensä hoitamiseen. Kajaanilaisen koulun alennustila jatkui pitkälle 1800-luvulle. Syynä tälle oli osin alueen köyhyys ja syrjäisyys, osin koululainsäädännön puutteet. Suomeen säädettiin 1843 uusi koulujärjestys, jossa triviaalikoulut muuttuivat ala-alkeiskouluksi. Kajaanissakin kymnaasi- ja kouluasetus aiheutti sen, että 200-vuotisesta pedagogio-nimityksestä luovuttiin ja kaupungissa alkoi toimimaan entistä suunnitelmallisempi ja säännöllinen ala-alkeiskoulu. Ensimmäiset opettajat olivat heränneitä Paavo Ruotsalaisen ystäviä, mikä kohotti kajaanilaisen koulun myönteistä mainetta uuteen nousuun.

Muutama sana koulukurista ja opetuksesta 1800-luvun koulussa
Z. J. Cleve

Lukekaa huomiseksi tuosta tuohon” 1800-luvun koulussa korostui pintapuolinen suorittaminen ja mekaaninen ulkoluku. Kuka osasi läksynsä ulkoa, selvisi, kuka epäonnistui tässä, sai tuntea osaamattomuutensa fyysistesti. Reijo Heikkisen väitöskirjassa kuvataan nykyisen Kirkkokatu 23 tietämillä sijainneen koulun opetusta rehtorin sijaisen Aleksander Wacklinin toimesta. Ruotsinkieliset rehtorin suosikit toteuttivat välitunnilla läksykuulustelun ja ilmoittivat rehtorille läksyjen osaamisen tilasta. Tämän jälkeen rehtori ilmoitti ”primus, hemta ris!”. Primus haki kuuliaisesti rehtorille koulun kellokaapista pajuista sidotun pampun, jolla hän löi rehtorin käskystä osaamatonta yleensä 12 kertaa käsille. Tällainen kurinpito ei ollut tuolle ajalle poikkeuksellista vaan perustui yleiseen tapaan toimia. Opettajien koulutusta ohjasi mm. Cleven opit, josta seuraavassa muutama sananen.

"Järjestys, ankara järjestys on koulun menestyksen ja hedelmällisen toiminnan ensimmäinen ja viimeinen ehto. ... Lasta on kodissa tuettava, kunnes se oppii kävelemään, koulussa komennettava ja äkseerautettava, kunnes se oppii käsittämään järjestyksen tärkeyden ja tottuu asettumaan sen vaatimusten mukaan." Näin kirjoittaa Z. J. Cleve 1886 kirjassaan "Koulujen kasvatusoppi". Cleve kirjoitti teoksen kokonaisvaltaiseksi pedagogiseksi oppaaksi tuolloisen opettajankoulutuksen tarpeisiin.

Yksi sangen yleinen rangaistusmuoto 1800-luvun koulussa oli ruumiinrangaistus. Cleve toteaa sen olleen ammoisista ajoista alkaen varsinainen ja vaikuttavin rangaistuskeino. Hän jatkaa, että ruumiillista rangaistusta on ollut sen vuoksi helppo ymmärtää, "vaikka mahdoton puolustaa sitä kekseliäisyyttä, mitä rankaiseva koulu on osottanut saattaessaan rikollisille oppilaillensa ruumiillista tuskaa." Virallisesti ruumiillista rangaistusta ei enää ollut 1886 koulujen ohjesäännöissä mutta kuten hyvin tiedetään, on ruumiillinen kuritus ollut melko yleistä pitkälle 1960-luvulle saakka. Cleve miettii rangaistusmuodon oikeutusta ja päätyy näkemykseen, että se on tehokas rangaistus ja oikein käytettynä "ei anna fyysilliseltä eikä moraaliseltakaan kannalta katsoen aihetta mihinkään epäilyksiin." Hän täsmentää, että mikään muu rangaistuksen laji ei tuota kuitenkaan yhtä paljon kiusausta väärinkäytöksiin, jonka vuoksi ruumiillinen rangaistus menettää alkuperäisen tarkoituksensa ja muuttuu täysin lasta alentavaksi häpeärangaistukseksi. Yhden esimerkin Cleve kertoo tässä yhteydessä ja kuvaa "erästä Häuberle nimistä "riemu-kollegaa" ", jonka kerrottiin "51 vuotta ja 7 kuukautta kestäneellä opettajana-olo ajallaan lyöneen 911,527 kertaa kepillä, 124,010 kertaa vitsalla, 20,989 kertaa viivottimella, 136,715 kertaa vitsalla kämmenelle, antaneen 10,235 suutillikkaa eli lyöntiä suuta vasten, 7,905 korvapuustia, 1,115,800 luunappia (päätä vasten), 22,763 huomautusta s.o. lyöntiä päähän raamatulla, katkismuksella, virsikirjalla tahi kieliopilla; sitä paitsi poikain täytyi seistä polvillansa 777 kertaa herneiden ja 613 kertaa kolmitahkoisen puun päällä, johon vielä tuli että rangaistavat 5,001 kertaa "kantoivat aasia" ja 1,707 kertaa pakotettiin pitämään vitsaa ylhäällä kädessänsä. Kepinlyönneistä tuli noin 800,000 latinankielen sanain ja vitsanlyönneistä 76,000 raamatunlauseiden ja virrenvärssyjen takia. Sama mies ymmärsi käyttää useampaa kuin 3,000 herjaussanaa, joista noin 1,000 oli hänen omia keksimiänsä." Cleve päättää hurjan kuvauksen "jospa kodin tapa ja yhteiskunnan yleinen mielipide salliikin ruumiinrangaistuksen pysäyttämisen, jotta koulu voisi koettaa kaikkia tiettäviä oijennusneuvoja, ennekuin lähettää pois oppilaan... tämä tapahtuu parahaiten sillä tavoin, että laki ruumiillista kuritusta vastaan suojellee jokaista oppilasta... ja että ruumiinrangaistuksen toimeenpaneminen uskotaan rehtorille". Cleve ei siis kieltänyt täysin ruumiillisen kurituksen mahdollisuutta mutta halusi estää opettajan mielivallan. Hän katsoi, että oppilaan tietoisuus ruumiillisen kurituksen mahdollisuudesta yhdistettynä koulun ankaraan järjestykseen loi hengen, joka itsessään ohjasi oppilaita oikeaa käytökseen, eikä koululla muodostunut tällöin tarpeita ruumiilliseen kurituksen käytölle.


Kajaanilainen kansakoulutoimi sen alkuvuosikymmeninä

Reijo Heikkinen toteaa vuoden 1921 oppivelvollisuuslain vauhdittaneen kajaanilaista kansanopetusta kukon harppauksin. Laki toi kuntaan hallinnollisia uudistuksia mutta myös koulutuskustannusten kasvua. Oppilasmäärä kasvoi valtavasti, mikä lisäsi opettajien palkkauksen paineita ja samalla Kajaanin kansakoulun johtokunnassa oltiin vuonna 1921 huolissaan siitä, että Kajaani kuului palkanmaksun ensimmäiseen luokkaan Helsingin, Jyväskylän ja Oulun ohella. Kun 1900-luvun alussa kajaanilaisessa kansakoulussa oli vain kaksi opettajaa, opettajamäärä kasvoi 15 oppivelvollisuuslain voimaantulon aikoihin. Myös oppimateriaalin uudistaminen uuttaa lakia ja opetussuunnitelmaa vastaavaksi aiheutti hyvin samankaltaisia toiminnallisia tarpeita sekä kustannuspaineita, mitä oppimisympäristöjen digitalisointi aiheuttaa kuntiin nyt liksi sata vuotta myöhemmin. Taktiikka oppikirjojen uudistamisen osalta oli sama: oppikirjat päätettiin uudistaa portaittain, luokka-aste kerrallaan! 

Kajaanin Lyseo (kuva Marko Kuvaja 2016)
Kajaanissa oli vuonna 1921 neljä kansakoulua ja oppilaita oli noin 400. Koulut sijaitsivat Brahenkadulla, Kauppakadulla, Purolassa ja Linnankadulla Rimpilänmäen kansakoulu, joka käsitti vain yhden luokkahuoneen. Lisäksi kaupungissa oli seminaarin harjoittelukoulu. Vuonna 1922 kaupunginvaltuusto hyväksyi kansakoulutoimikunnan esityksen uuden kansakoulun rakentamista. Lönnrotin koulu valmistui tuolloin korvaamaan Brahenkadun koulua, jonka tilat siirtyivät kaupunginkirjaston käyttöön. Lehtikankaalle saatiin koulu vanhempien vuosia kestäneen, lasten koulumatkan turvallisuuteen vetoavan kirjelmöinnin lopputuloksena vuonna 1930. Nykyinen Lyseon koulu eli Väinämöisenkadun koulu valmistui 1925. Kauppakadulla sijaitsevan koulun katsottiin olevan sijainniltaan liian levoton sekä myös vaarallinen koulukäyttöön ja kaupunki siirsi koulun toiminnan nykyisen Lyseon valmistuttua Väinämöisenkadun vanhaan kouluun. Koulussa toimii nyt 2010-luvulla vaikeasti kehitysvammaisten lasten koulu. Rakennus on palvellut liki koko historiansa pedagogikaan eteen: väliin kouluna, väliin päiväkotina ja aivan alkujaan seminaarin tarpeita palvellen.

Itse olen toiminut opettajana, koulunjohtajana sekä nykyisin sivistystoimialan johtajana nyt 20 vuotta. Kuntatalouden niukkuus on ollut sivistystoimialan johtajan viran leimallisin piirre. Mutta ei se ole ollut sen helpompaa 1900-luvun alun koululaitoksessakaan. Heikkokuntoiset koulutilat, tilan ahtaus ja talouden niukkuus vaivasivat myös 1930-luvun koulua. Väinämöisenkadun kansakoulun liikuntasalin ja poikien käsityöluokan rakentamisesta oli tarpeesta huolimatta luovuttava vuonna 1931. Koulutilojen ahtaus ja kasvava oppilasmäärä aiheuttivat sen, että koulua käytiin ajoittain jopa kolmessa vuorossa. Yläkoululaiset aloittivat varhain aamulla. Tämän jälkeen kouluun tulivat jatkokoululaiset ja uusi jatkoluokka aloitti koulunsa kello 16 jälkeen. Koululaitoksen määrärahat jäädytettiin ja säästöjä tehtiin kaikesta mahdollisesta. Opetusvälineitä ei hankittu, retkiä ei tehty jos niistä oli kustannuksia, oppilaiden hammashoitoon varattuja rahoja leikattiin ja luottamushenkilöiden kokouspalkkioita ei nostettu anomuksista huolimatta. Opettajien palkat joutuivat syyniin joulukuussa 1931, jossa päätettiin alentaa kaikkien muiden paitsi perheellisten opettajien ja vahtimestareiden peruspalkkaa kolme prosenttia – paikallinen kilpailukykysopimus oli syntynyt! Nykyinen tai mennyt kuntatalouden niukkuus ei ole myöskään vain kajaanilainen ongelma: sama se on ja on ollut kaikkialla, kun vain hieman seuraa ympärillä olevaa uutisointia. Tässä esimerkki vuodelta 1914: ”Kansakoululaitos rasittaa kuntia vieläpä melko suurilla summillakin. Melkein kaikissa tilaisuuksissa, joissa kansakoululaitoksen edistämistä ajatellaan, kuulee asian vastustajain aina parhaimpana valttinaan viskaavankin esille väitteen: kansakoulut rasittavat jo nyt kuntia liiaksi. … Valitus, että koulut rasittavat, on tuonut mukanaan erinomaisen voimakkaan säästämisinnostuksen. Säästäminen onkin erinomaisen kiitettävä avu. Mutta silti pitää paikkansa sananlasku ”pennin säästö tekee usein markan vahingon”” Tähän tapaan kirjaili vuonna 1914 Olga Karlsted julkaisussa ”Kasvatus ja Koulu”. Hän jatkaa kirjoituksessaan silloiseen koulurakentamiseen liittyen kritiikkiään ”Toinen väärä säästämistapa on se, että (koulujen) rakennusurakat annetaan minkälaisille rakentajille tahansa, kunhan vain tekevät alimman tarjouksen. Tällöin ei muisteta, että kolmen markan räätäli tekee kuuden markan vahingon. Seurauksena on, että heti alkaa loppumaton korjailu mutta sittenkään ei saada suojia (kouluja) sellaisiksi, että niissä ilman suurempaa terveydenvaaraa voisi asua.” Deja vu! Sinänsä lohdullista, että hyvin samankaltaisten, ihmisten tekemien ja kokemien, ongelmien äärellä on eletty ja töitä tehty vuosikymmenet, jopa vuosisadat.


Millaisin opetus- ja kasvatusteoreettisin opein on tultu 2000-luvun kouluun?

Kun pikakelataan 1900-luvun suomalaisen opetusopin eli didaktiikan painotusten kehittyminen 1930-luvulta alkaen kohti nykypäivää, on siitä löydettävissä seuraavat vuosikymmeniin sidoksissa olevat vaiheet:
 1. 1940- ja 1950-luku (jälleenrakennus ja teollistuminen): Kasvatusfilosofispainotteinen tarkastelu väistyi kokeellisen ja psykologisen tutkimusotteen tieltä. 
 2. 1960-luku (talouden kasvu ja teknologiaa kouluihin): Kasvatusnäkemys teknistyi ja puhuttiin ns. behavioristisesta oppimiskäsityksestä. 
 3. 1970-luku (tunnustettu hyvinvointivaltio, demokraattisen kansalaisen ihanne ja vapaan kasvatuksen aate): Uusi sukupolvi halusi kasvattaa lapsensa siten, kuin itse olisivat halunneet kasvaa. Naturalistiset ja marxilaiset aatteet painottavat hyödyllisten kansalaisten kasvattamista. Tasa-arvoisuuden ja -vertaisuuden ideologia ohjasivat kasvatustoimintaa. Opettajat olivat demokratian esimerkkejä ja laskeutuivat alas kateedereilta. 
 4. 1980-luku (materialististen arvojen rinnalle nousivat jälleen ihmisen henkisyyttä painottavat kasvatusnäkemykset): Lapsikeskeisyyden ideologia valtasi sijaa sosiaalisesti ohjautuneen demokraattisen yhteiskunnan rinnalla. Behavioristinen oppimiskäsitys väistyi kognitiivisen oppimisnäkemyksen tieltä. 
 5. 1990-luku (huikea informaatioteknologinen kehitys): Kasvatuksellista ajattelua ohjasi, konstruktivistinen oppimiskäsitys, jossa tieto käsitetään suhteellisena ja oppilas aktiivisena toimijana, joka käsittelee tietoa omaan aiempaan kokemukseensa perustuen. 

Pysähdyn 1980-luvulle. 1980-luku oli kajaanilaisen peruskoulun kentällä yhdenlainen kultainen vuosikymmen näin jälkeenpäin tarkasteltuna. Opettajankoulutus eli vahvaa nousukautta ja tämä heijasteli hyvää myös kaupungin peruskouluihin sekä yleensä yleissivistävän koulutuksen kehitykseen. Vaikka koulurakentamisen vilkkain kausi oli takanapäin, eli perusopetus hyviä taloudellisia aikoja ja opetuksen suuntaviivat olivat selkeät. Maailma oli vielä hetken seesteinen. Tämä väitteen lausun omista koulukokemuksistani ja nykyisestä virkatehtävästä käsin arvioituna. Opettajia täydennyskoulutettiin säännöllisesti ja suunnitelmallisesti uuden peruskoulun pedagogiseen henkeen. Kaupungissa oleva opettajankoulutuslaitos, myöhemmin -yksikkö, tarjosi päteviä opettajia ja sijaisia kouluille sekä jatkokoulutusmahdollisuuksia opettajille. Kouluissa jokaiseen lukuaineeseen oppilaat saivat vuosittain tuliterät luku- ja työkirjat. Kouluruuan lisäksi kouluissa tarjoiltiin iltapäivisin välipala. Terveystarkastukset olivat takuuvarmasti säännölliset ja kouluissa kiersi säännöllisesti ”hammastäti”, joka ohjasi lapsia oikeaoppiseen hampaiden hoitoon. Jokaisella lapsella oli mahdollisuus harrastaa halutessaan koulun erilaisissa kerhoissa. Valtionavut olivat niin suuret, että kuntaan kannatti palkata uusia opettajia. Kun nyt peruspalvelujen valtionavustus kattaa noin 25 % kustannuksista, oli valtionosuusprosentti tuolloin liki 90. Opettajat ja erityisesti rehtorit nauttivat lisäksi kohtuullisen hyvää palkkaa. Muistelen esimerkiksi rehtoreiden olleen verotietojen perusteella listan kärkipäässä ansiotuloissa. Osin ansiokkaan opettajankoulutuksen, osin taitavien viranhaltijoiden toimesta, Kajaanilainen peruskoulu oli vahvasti mukana valtakunnallisessa opetuksen kehittämistyössä ja myös suunnan näyttäjänä. Peruskoululaisten ikäluokat olivat huomattavasti suuremmat kuin nyt: jos Kajaanissa on tänä lukuvuonna noin 3 650 peruskoululaista, oli vastaava luku 1980-luvulla 5 000 oppilaan paikkeilla. Ihmisiä tarvittiin rakennuksilla, kaupoissa, pankeissa ja tehtaissa. Kostamusta rakennettiin ja suuret ikäluokat olivat tuolloin vielä nuoria, mikä osaltaan takasi elinvoimaa alueelle. Koulurakennusten suhteen, jos ulotetaan tarkastelua 1970-luvun loppuun, Kajaaniin rakennettiin Soidinsuon ja Nakertajan koulut, Rinnekoulun viipalekoulu sekä Lohtajan koulu. Huomionarvoista on, että Kajaani oli siirtynyt peruskoulujärjestelmään sen toisessa aallossa 1973. Tämän kehitysaallon laineet liplattelevat vielä edelleen rannoillemme. Lääninkouluttajat sekä merta edemmäs suuntautuneet opettajien täydennyskoulutukset jättivät vahvan jäljen silloiseen opettajakuntaan. Vielä 2000-luvun alussa nuori opettaja sai kuulla lähes myyttisistä Heinolassa järjestetyistä opetussuunnitelmaan ja metodeihin liittyvistä täydennyskoulutuksista.


Miltä koulussa näyttää tänä päivänä?

Suomalaisen peruskoulun sanotaan elävän tällä hetkellä sen suurinta murrosta sitten peruskoulujärjestelmään muuttumisen jälkeen. Perusopetuksen OPS uudistettiin 2010-luvun alusta alkaen ja uusi OPS otettiin käyttöön kouluissamme tänä syksynä. Osa on totta kai sitä mieltä, että mitään uutta ja mullistavaa ei ole tapahtunut vaikka uusi opettajasukupolvi suunnittelee yhdessä luokkarajat ylittäviä monialaisia oppimiskokonaisuuksia eli eheyttää opetusta eli toteuttaa kokonaisopetusta eli mahdollistaa kokonaisvaltaisten ilmiöiden parissa oppimisen. Vain yksi uudistuksen ulottuvuus mainiten. Ei pedagogiikkaan todellakaan ole syntynyt tämän myötä mitään uutta, jota ei tiedettäisi. Ei ole syntynyt 1990-luvullakaan, eikä 1980-luvulla. Nämä pedagogiset ”uudistukset” ovat keksitty jo kauan sitten. Jälkiä voidaan hakea esimerkiksi William Jamesin tai John Deweyn kasvatusfilosofiasta. Miksei myös Mikael Soinisen tai Juho Hollon ajattelusta. Tai jos vielä kauemmas halutaan mennä keksinnössä, on haettava syypäätä heidän taustafilosofeistaan ja teoreetikoistaan. Ehkä merkittävintä nyt ja tulevaisuudessa on se, että opetussuunnitelmaan on kirjattu velvoitteeksi toteuttaa mm. oppilaan aktiivisuutta, osallisuutta sekä yhteistoiminnallisuutta edistävien oppimisympäristöjen toteuttaminen koulun toiminnassa ja koulun toimintakulttuuria on kehitettävä kaikissa suomalaisissa kouluissa tässä suunnassa. Merkittävää on se, että koko koulun rintamalinja liikkuu nyt näiden tavoitteiden suuntaisesti, kun aiemmin tällaisesta motivaatiota ja oppimisen iloa edistävästä toiminnasta saivat nauttia vain ne oppilaat, joiden opettaja sattui olemaan kiinnostunut ja innostunut toteuttamaan tällaisia metodeja!

Uudistukset ja muutokset aiheuttavat luonnollisesti aina huolta. Opetuksen kehittäminen ja opetuksen uudistamisen tarpeet ovat olleet vilkkaan julkisen keskustelun kohteena 2010-luvun. Uuden opetussuunnitelman mukaista aikaa on eletty nyt noin neljä kuukautta. Digiuskovaiset uudistajat ja kasvua sekä hyvää oppimista mielestään turvaavat opettajat tuntuvat hieman turhanpäiväisestikin kinaavan uudistuksen kulmista ja tarpeellisuudesta. Jokainen meistä tähtää aivan samaan: parempaan oppimiseen ja kasvuun.

2000-luvulle tultaessa kasvatuksen ja hyvinvoinnoin roolit ovat vahvistuneet ja teknologinen rynnistys koulujen toimintaan on vahvistunut. 2016 vuoden perusopetuksen opetussuunnitelmassa painotetaan arvoissa yksilöllisyyden, sivistyksen ja hyvän kasvun merkitystä. Pedagogisesti korostuvat oppimisen ilo, ymmärtäminen, oppilaan aktiviinen ja tekevä rooli sekä vahva tulevaisuusorientaatio kaikessa koulutoiminnassa ja sen pedagogisten käytänteiden toteuttamisessa. Koulukuri on aihe, joka puhuttaa edelleen. Moniarvoinen ja materialistinen maailma asettaa lapsen kasvulle ja tasapainoisen psyykeen kehitykselle omat haasteensa: ongelmien käsittely ei ole yhtä helppoa ja suoraviivaista, kuin menneinä aikoina. Yksilöllisyys ja yksilön yksilöllisyyden arvostaminen ovat arvoja, joista pidetään tiukasti kiinni. Tämä kokonaisuus asettaa koulun haasteeseen, joka purkautuu keskusteluna, jossa painottuu mm. opettajien työssäjaksaminen, ammatin arvostaminen, oppilaiden ja vanhempien käytös opettajia kohtaan, koulukiusaaminen ja siihen puuttuminen. Lääkkeiksi ehdotetaan opettajien suurempia toimintavalmiuksia ja tiukempaa kuria. Itse lähestyn asiaa tekemisen ja arvostamisen näkökulmasta. Jos koulussa ollaan esimerkiksi tilanteessa, jossa mietitään oppilaan erottamista koulusta tai siirtämistä huonon käyttäytymisen vuoksi toiseen kouluun, ollaan lähtökohtaisesti epäonnistuttu koulun tärkeimmässä tehtävässä eli koulun toimintakulttuurin kehittämisessä yhteisöllisyyttä, oppimisen iloa ja innostusta edistäväksi.

Kajaanilainen peruskoulu porskuttaa edelleen kehityksen kärjessä vaikka emme enää ole päässeetkään nauttimaan opettajankoulutuksen myötävaikutuksesta ja myönteisestä kehittävästä ja kasvatustiedettä edistävästä ilmapiiristä. Kun opettajankoulutus lakkasi Kajaanissa 2013, päätimme että emme jää kuitenkaan vellomaan ison menetyksen vuoksi. On tehtävä itse entistä enemmän ja myös mahdollisimman näkyvästi töitä opetuksen kehittämisen eteen. Kajaani on ollut aktiivisesti mukana valtakunnan tason kehittämistyössä niin opetussuunnitelmauudistuksen valmistelussa, oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämisessä kuin opetuksen digitalisaation sekä digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisessä. Opettajille on järjestetty säännöllistä täydennyskoulutusta opetuksen uudistuksiin liittyen.

Peruskoulujen peruskorjaaminen jäi talouden laman jalkoihin ja korjausvelkaa pääsi kertymään 1990-luvulta alkaen melko runsaastikin. Nyt 2010-luvun vaihteessa ja sen jälkeen Kajaanissa on peruskorjattu tai uudisrakennettu peruskouluja noin 35 miljoonalla eurolla. Kätönlahden alakoulun peruskorjaus ja laajennus päiväkotitoimintaan valmistui 2010 (noin 6 miljoonaa euroa), Keskuskoulun peruskorjaus valmistui 2013 (noin 10 miljoonaa euroa), Lehtikankaan uudisrakennus monitoimitalo valmistuu 2017 (koulun osuus noin 16 miljoonaa euroa), Nakertajan koulua laajennetaan ja sinne rakentuu uudisrakennusosa 2017 (noin 1 miljoonaa euroa), lakkautettu Normaalikoulu otettiin ensin päiväkotikäyttöön (2013) ja syksystä 2016 alkaen siellä on toiminut päiväkoti sekä peruskoulun 1-2-luokat. Lisäksi tällä hetkellä suunnitellaan vuonna 1925 valmistuneen Lyseon eli Väinämöisenkadun koulun peruskorjausta, jonka alustava kustannusarvio on noin 15 miljoonaa euroa. Peruskorjauksen on tarkoitus alkaa joko 2018 tai 2019, riippuen päätöksenteosta.


Lopuksi

Näin itsenäisyyspäivän kynnyksellä isänmaallisuus on monien mielessä päällimmäisenä ajatuksena. Koulut ovat keskiössä lasten ja nuorten kasvattamisessa terveeseen isänmaallisuuteen. Terve isänmaallisuus on tervettä itsekunnioitusta, joka perustuu terveeseen itsetuntoon ja itsetuntemukseen. Terve isänmaallisuus ei vieroksu tuntematonta, se ei pelkää toiseutta. Opi oma tilasi, anna arvo toisillekin. Siihen kiteytyy minun isänmaallisuuteni yksi keskeisistä arvoista. Hyvän kasvatuksen, hyvän koulutuksen sekä näistä kumpuavan korkean sivistyksen kautta Suomi on ammentanut ja ammentaa myös tulevaisuudessa terveen itsetunnon, osaamisen ja ihmisyyttä arvostavan sivistyneen kansallisen kulttuurin rakennusainekset. Suomalainen koulutus on kymmenien sukupolvien työn ja koulutusta arvostavan yhteiskunnallisen toiminnan tulosta. Tämän ansiosta suomalaisesta koulutuksesta on muodostunut yksi kansallisaarteemme.


Kirjoituksen taustalla käytetyt lähteet

Reijo Heikkinen 1995. Kasvatus ja koulutus Kainuussa

Koulutiellä 1985. Kajaanin Yhteiskoulusta Vuohenki - Väinämöiseen


Z. J. Cleve. 1886. Koulujen kasvatusoppi. Suom. J. G. Sonck. Huvudstadsbladetin kirjapaino.

Olga Karlsted 1914. Kansakouluko rasituksena kunnille? Kasvatus ja aika 1914


Menestyvässä Suomessa opiskellaan myös ruotsia - miksi? Hyvän kasvun ja identiteetin näkökulma aiheeseen

Teksti on Haaga-Helia ammattikorkeakoululla 14.11.2016 pidetty kommenttipuheenvuoro tilaisuudessa "Menestyvä Suomi puhuu myös ruotsia". Tilaisuuden järjesti Svenska Nu -verkosto ja Kansalliskielet ry

"Kutsu tilaisuuteen juontaa Kajaanissa viime keväänä vietettyyn ruotsi päivään. Ruotsi oli tuolloin hienosti edustettuna 365-vuotiaassa Kajaanissa ja alueella heräsi myös kiinnostusta mm. yhteistyöhön Pohjois-Ruotsin suuntaan. Itse ehdin osallistumaan yhteen tilaisuuteen, jossa keskusteltiin ruotsin kielestä perusopetuksen kielivalikoimassa ja sen varhentamisesta alkamaan opetus 6. luokalta alkaen. Kun Itä-Suomen alueella puhutaan perusopetuksen kielivalikoimasta, kääntyvät puheet helposti kielestä koituvaan hyötyyn ja ryhdytään miettimään, josko esimerkiksi venäjän kieltä olisi järkevämpää opettaa ruotsin sijasta. Kun ajatus lipuu näille raiteille, katson että ollaan hakoteillä. Kaikki kielitaito on meille hyvästä ja mitä monipuolisempi taito on, sitä parempi. Tekstin tarkoituksena on muodostaa kuva sille, miksi ruotsin kielen asema nykymuodossaan on perusteltu peruskouluissamme.

Kieltenopiskelun kokemukseni 1980-luvun peruskoulusta eivät olleet kaikilta osin ruusuiset. Kielioppi-käännösmenetelmä ei toiminut kohdallani kovinkaan hyvin. Oppikirjojen erilaiset paperinmakuiset yritykset motivoida oppilaat esimerkiksi ruotsin oppimiseen tuntuivat tuolloin yläkouluikäisestä pojasta lähinnä vitsiltä. Pienenä anekdoottina voin kertoa, että luottamukseni vieraiden kielten opetuksen metodiin romahti lukiolaisena, kun perheeseemme saapui vaihto-oppilas saksasta. Uudesta tuttavuudesta voimaantuneena ajattelin, että nyt ovat kielen opiskelun harmit väliaikaisesti ohitse. Annoin saksan kielen työkirjan Martinille ja pyysin häntä neuvomaan tehtävissä (kertomaan oikeat vastaukset). Kaveri otti kirjan, tutkaili sitä jonkin aikaa, puisteli päätään ja totesi, että hän ei osaa vastata kirjan kielioppitehtäviin. Kirosin mielessäni, miksi ihmeessä meillä teetetään tehtäviä, joita edes natiivi ei ymmärrä!

Näiden kokemusten siivittämänä päädyin sittemmin opettajankoulutuksessa tutkimaan teemaseminaarityöstä alkaen vieraiden kielten opetusta. Gradussani hämmästelin kielen oppimista ja oppimismotivaatiota ja poikkitieteellisen ruotsin kielen kielikylpyopetusta käsittelevän väitöskirjani yksi keskeinen kysymys oli, miksi suomenkielisiä lapsia opetetaan ruotsin kielellä. Näillä opinnäytetöiden poluilla olenkin saanut mahdollisuuden muuttaa omia käsityksiäni muun muassa ruotsin kielen opetuksen merkityksestä.


Hyötymoralismista kielivalikoiman arvioinnissa ja miksi ruotsin kieltä kannattaa opettaa suomalaisessa peruskoulussa kaikille pakollisena aineena?

Kielen ja oppiaineen roolia opetuksessa tulee lähestyä aina didaktisten peruskysymysten näkökulmasta: mitä opetetaan, miksi opetetaan ja miten opetetaan. Miten -kysymys on oppimispsykologinen, didaktinen ja metodinen. Kysymystä, mitä opetetaan, mietitään yleensä harvemmin, koska oppiaineita pidetään helposti itsestään selvinä mutta kysymällä miksi jotakin asiaa tai oppiainetta opetetaan, saavutetaan ymmärrystä sille, mitä koulussa kannattaa opettaa. Myös ruotsinkieltä oppiaineena tai opetuskielenä tulee tarkastella miksi-kysymyksen näkökulmasta. Ruotsin kielen merkitys avautuu näin syvemmässä valossa kuin pelkkää kielen välitöntä työ- tai talouselämän hyötyä arvioivassa merkityksessä.

Kun kysytään, miksi ruotsin kieltä opetetaan peruskouluissamme, on asiaa lähestyttävä suomalaisuuden kulttuurisesta ja historiallisesta näkökulmasta. Historia muovaa nykyisyyttä, tapojamme sekä arvojamme. Kulttuuri ammentaa historiasta ja historian teoista. Suomalaisella kulttuuriperinnöllä on ruotsinkielinen tausta - Runeberg, Edelfelt, Gallen-Kallela ja Sibelius tunnetuimpina esimerkkeinä mainiten. Teot, tapahtumat sekä kulttuurin artefaktit tekevät kulttuurista kosketeltavan, ymmärrettävän. Identiteettimme muodostuukin suhteessamme ulkoiseen ympäristöön, toisiin ihmisiin, kieleen ja kulttuuriin. Identiteetin muodostuminen on keskeinen osa ihmisen kasvua ja hyvinvointia. Kieli, murre mukaan lukien, on keskeinen identiteetin muodostumiseen vaikuttava tekijä. Yksilön ja yhteisöjen tasolta identiteetin tarkastelussa on huomioitava myös kansallinen taso - tämä on kohdallamme suomalaisuus. Käsitys suomalaisuudesta elää ajassa. Se on entistä tärkeämpi, kun elämme verkottuneessa ja globaalissa maailmassa, jossa rajoilla ja kieleen perustuvilla rajoitteilla on yhä vähemmän merkitystä.

Kansallinen on yhteisöllisyyden perusta ja se rakentuu lokaalisista osista. Kansallinen määrittää tunnuspiirteet sekä yleistykset. Näin voimme puhua mm. suomalaisuudesta, suomenruotsalaisuudesta, savolaisuudesta tai esim. kainuulaisuudesta – tiettyinä yleistyksinä, jonka tiedämme sisältävän jotain ko. kulttuurille ja paikallisuudelle tunnusomaista: tavoissa, suhtautumisessa tai jopa ajattelussa. Kun aikanaan kuljin työkseni paljon Kajaanin ja Vaasan väliä, varmistuin siitä, että maantieteellä on vahva vaikutus ihmisen mielen ja arvomaailman muodostumiselle. Aakella laakeella laajat ja avarat pellot, helppo maasto on aikanaan mahdollistanut aivan erilaisen suhteen esimerkiksi yrittämiselle kuin kivisessä ja vaaraisessa Kainuussa, jossa vaaran kylkeen on raivattu peltotilkku, joka on tarjonnut vain välttämättömimmän elannon, johon on myös tyydytty elämässä – mitä se hyvejää, sanotaan Kainuussa vähäteltäneen tekemistä vuosikymmenet jopa vuosisadat. Haluan siis sanoa, että suomalaisuus, tämä kokonaisuus rakentuu lokaalisista osista, joilla on vahva historiansa ja siten tärkeä vaalittava merkityksensä.

Kulttuurin tutkimuksen kautta lähestymme ymmärryksen tasoa, jota tarvitaan, kun kysytään, miksi ruotsinkieltä opetetaan kouluissa. Pelkkä kulttuurinen oikeutus ei vielä aivan riitä. Tarvitaan kytkös pedagogiikkaan ja sieltä löytyvä ymmärrys identiteetin merkityksestä tasapainoiselle kasvulle. Hyöty ja nopeat voitot ottavat kuitenkin helposti valtaa hitaalta kasvulta, jossa suunnitelmallisen ja mekaanisen ihmisjärjen tilalle tulee jotain suurempaa, mitä emme voi täysin hallita ja ymmärtää, emme ennustaa tai ohjata mielemme mukaan. Voimme vain vaalia ja varjella sitä. Malttaa. Sellaista on kasvatus! Seuraavassa hieman tutkailua hyötymoralistiseen ajatteluun kielenopetuksen ja kasvun kysymyksessä.

Jos kyseenalaistamme esimerkiksi ruotsin kielen merkitystä kaikille pakollisena oppiaineena, on ymmärrettävä sen seuraukset vallitsevalle arvomaailmalle. On ymmärrettävä, mitä suomalaisuus on suhteessa globaaliin ja eurooppalaiseen todellisuuteen. Jos arvotamme vieraiden kielten opiskelua niiden välittömän hyödyn näkökulmasta ja jos vieraiden kielten opiskelun merkitys rakennetaan välitöntä hyötyä painottaville arvoille, olemme joko tietoisesti tai tiedostamattamme valmiit murentamaan niin kansallisen kuin paikallisen identiteetin perustaa. Välittömiä tuloksia ulosmittaavassa yhteiskunnassa hyödyn painottaminen koulujen kieliohjelman määrittämisessä voi tuntua äkkinäisestä järkevältä mutta on hyvä olla tietoinen muodostuvan muutoksen suunnasta. Mielenkiintoisen näkökulman mahdollisiin seurauksiin esittää kulttuuriantropologian professori Martti Sarmela. Otan hänen näkemyksensä käsittelyyn siksi, että Sarmelan esityksestä on kulunut lähes 20 vuotta mutta kuinka ollakaan, se kuvaa melko sattuvasti nykyhetkeä.

Sarmellaa (1996) lainaten yhteiskunnastamme muodostuu hyötyä korostavassa arvomaailmassa merkitokraattien johtamaa ja teknosysteemin hallitsemaa todellisuutta. Näin rakentuvassa postlokaalisessa kulttuurijärjestelmässä valtioiden sekä yhteisöjen merkitys häviää ja tilalle tulevat globaalit, autonomiset teknosysteemit, jotka sanelevat kulttuurinmuodostumisen ehdot. Ne sopeuttavat ihmisen ja luonnon systeemien asettamiin vaatimuksiin, eikä päinvastoin. Huipputeknologia mahdollistaa yhä suurempien ympäristöjen sekä mannerkulttuurien synnyn. Teknologia luo ideologioiden ja valtioiden sijaan tulevaisuuden ympäristön. Keskitetyssä kulttuurijärjestelmässä voittajana sekä ainoana toimijana voidaan pitää meritokraattia eli yhdenmukaisen kansainvälisen koulutuksen saanutta oppi-ihmistä. Meritokratian ja sen luoman teknokulttuurin valta perustuu yksinkertaisesti kehitysuskoon, jota voidaan verrata uskonnoksi muiden rinnalla, elämän- ja ajattelutavan perusrakenteeksi. Kehitysuskonto antaa ihmiselle oikeutuksen ottaa koko luonto teknologian alaisuuteen ja hajottamaan samalla menneisyyden traditiot sekä kulttuurin jatkuvuuden, kehityksen vastaisuuden.

Kulttuurisesti merkittävää on vain menestys ja sitä seuraava ykseys. Sarmela katsoi, että yliopistot tulevat toimimaan kansainvälisen kehitysuskon luostareina. Kukaan menestyvä suomalainen tutkija ei julkaise tai opeta enää suomeksi tai ruotsiksi. Yliopistojen tarkoituksena tulee olemaan se, että ne valmistavat eurotutkijoita ja -maistereita, joiden mentaliteetin kansainvälinen teknosysteemi määrittelee. Tulevaisuudessa puhutaan myös pakkosuomesta. Julkinen mielipide vaatii lapsille jo pienestä pitäen opetusta niillä kielillä, joita he todellisessa elämässä tarvitsevat. Iskulauseena tälle on: ”nuorisolta ei saa riistää heidän tulevaisuuttaan.” Loppujen lopuksi suuressa eurooppalaisessa rakennemuutoksessa pärjäävät vain ne, jotka jättävät kotimaansa ja sopeutuvat parhaiten megapoleihin, joissa määritellään tulevaisuus.


Lopuksi

Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman lähtökohtana on ollut yhteiskunnan muutos, joka ei enää eroa Sarmelan esittämästä tulevaisuuskuvasta. Tällaisessa maailmassa jos missä, ihmisen identiteetti ja hyvän kasvun perusta joutuvat koetukselle. Kulttuuria ja kasvua on vaalittava ja koulun pedagogisia käytänteitä kehitettävä. Koulun sisällön ja toiminnan on tuettava kasvua tulevaisuuden tarpeet huomioiden. On siedettävä kasvun hitautta. Ruotsin kielen aseman vahvistaminen on yksi keino vaalia hyvän kasvun edellytyksiä. Globalisoituvassa maailmassa suomalaisuuden ja kansallisen identiteetin perusteet ovat edelleen maakunnissa ja niiden omaleimaisuudessa, myös ruotsin kielessä. On selvää, että ruotsin kielen sija peruskoulussamme nykyisessä muodossa on perusteltu. Vaaditaan tietoista ponnistelua vähemmistökielen ylläpitämiseen, koska ruotsin kielellä on keskeinen osa kansallisessa kulttuurissamme.

Kielten hyödystä ja esimerkiksi nk. pakkoruotsista keskustelemisen sijaan on puhuttava kielten opetuksen luonteesta ja järjestämisestä yleensä. Nykyisellä järjestelyllä esimerkiksi ruotsin kielen muuttaminen valinnaiseksi oppiaineeksi ei poistaisi kuviteltua kielten opiskelun pakkoa. Monelle alueelle muodostuisi vain pakkoenglanti, pakkosaksa, pakkovenäjä tms., riippuen valtaosan tekemistä valinnoista. Kuntien talouden kantokyky on rajallinen. Keskeistä kieltenopiskelun kohdalla on kehittää opetusta, metodia niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla tukee oppilaiden motivaation sekä asenteiden myönteistä kehitystä. On kysyttävä, uuden opetussuunnitelman hengessä, miten opetetaan. Uusi tuntijako, jossa ruotsinkielen opiskelu varhentuu alkamaan 6.luokalta alkaen, on loistava mahdollisuus. On keskityttävä motivoivan opetuksen, mielekkäiden oppimisympäristöjen sekä elävän kielen käytön mahdollisuuksien rakentamiseen lastemme entistä paremman ruotsin kielen taidon kehittämiseksi. Uusi POPS on tässäkin mahdollisuus. Ainakin Kainuussa vaikuttaa siltä, että opettajat ovat tarttuneet innolla haasteeseen. Opettajien täydennyskoulutus ruotsinkielen opetukseen aloitettiin pari vuotta sitten ja innokkaita opettajia koulutukseen löytyi helposti. Metodin näkökulmasta kielikylpyopetuksesta on otettu ja kannattaa edelleen ottaa mallia, koska tutkimukset ympäri maailman osoittavat, että kun yksi vieras kieli omaksutaan mielekkäällä ja tehokkaalla tavalla, on omaksutun taidon varaan helppoa oppia myös muita vieraita kieliä."

Linkit ja lähteitä

Oravakangas, A. (2005) Koulun tuloksellisuus


Sarmela, M. (1996). Suomalainen eurooppalainen. Teoksessa Laaksonen, P. & Mettomäki, S-L. (toim.) Olkaamme siis suomalaisia. Kalevalaseuran vuosikirja 75 - 76. Suomalaisen kirjallisuuden seura. lauantai 26. marraskuuta 2016

Yhteisen tavoitteen kautta yksilölliseen oppimiseen ja omatahtiseen kasvuun - kohti yhteisöllisempää koulua

Matti Rimpelä avasi jokunen viikko sitten keskustelun ansiokkaalla kiteytyksellä opetuksen ja oppimisen luonteen muutoksesta (tässä osa kirjoituksesta):
Peruskoulun suhde sosiaalisiin luokkiin on virittänyt keskustelua. Osallistuminen Opetuksen fiestaan selvensi minulle tätä suhdetta hieman toisin sanoitettuna. Oli hämmentävää seurata, miten satapäinen opettajajoukko haltioituneena seurasi kollegan esitystä, jonka pääviesti oli, että oppilaat ovat erilaisia ja kehittyvät omaa polkuaan. Jotenkin jäi se tuntuma, että kotien erilaisuus ja saman kodin lasten keskeinen erilaisuus ja erityisestyi tämän ottaminen perustaksi opetuksen järjestämisessä olivat uusia juttuja.
Monissa esityksissä ja keskusteluissa puhuttiinkin yksilöllistämisestä, yksilöllisistä oppimispoluista tai toisin sanoittaen omatahtisuudesta, henkilöllistämisestä, yms.
Minulle kaikki tämä on hahmottunut kolmen sanan yhdistelmäksi: "Omatahtinen yhdessä oppiminen". Vähän samalla tavalla kuin joukkuelajeissa 'kaikki pelaa', jokaiselle haetaan oma rooli, jossa hän oppii omatahtisesti mutta samalla tuo oman panoksensa joukkueeseen, on hyväksytty ja arvokas vahvuuksineen ja puutteineen. Tällaista ajattelu olen oppinut erityisesti Äärelän väitöstutkimuksesta, jossa hänen aineistonaan olivat nuoret vangit ja tutkimuskohteena heidän koulukokemuksensa. (Lapin yliopisto 2012) ja uudelleen pohdittuna kahden nuorimman lapseni vuosista steinerpäiväkodissa ja koulussa sekä parista vuodesta göteborgilaisessa montessoriorientoituneesta koulusta.
Koko postaus löytyy tästä linkistä: https://www.facebook.com/groups/1578576309058986/permalink/1778043042445644/

"Jokaiselle haetaan oma rooli, jossa hän oppii omatahtisesti mutta samalla tuo oman panoksensa joukkueeseen". Ollaan opetuksen kehittämisen ytimessä. Väitöskirjassani (2006) käsittelin teemaa, ehkä paikoin liiankin syvällisesti, mutta perusajatus kiteytyy juuri Matti Rimpelän esittämässä tiivistyksessä. Seuraavassa muutama sana oppimisen, yksilöllisyyden sekä yhteisöllisyyden luonteesta.

Tekstin taustalle on asetettava pari väitettä:

 1. Puhun kasvattavasta opetuksesta. Katson, että kaikki osaaminen ja mahdollinen menestyminen perustuvat tasapainoiseen kasvuun ja tasapainoiseen psyykeeseen. Jos tämä perusta ei ole kunnossa tai jos se särkyy, menettävät kaikki tieto ja osaaminen ihmisessä merkityksensä. 
 2. Kasvu tapahtuu ihmisen luontaisen olemuksellisuuden puitteissa. Luontaisen olemuksellisuuden tunnistaminen ja olemuksellisuuden arvostaminen ovat psyykkisen hyvinvoinnin edellytys.
 3. Kasvu on myös aina yhteisöllisen ja vuorovaikutteisen toiminnan tulosta. Siksi kasvu on oppimisen perusta ja oppiminen on kasvua. Oppiminen on itsetietoisuuden kasvua. Yksilön kyvykkyys tai kykenemättömyys ovat sosiaalisen toiminnan ja ympäristön seuraus, eivät synnynnäisiä ominaisuuksia. 
 4. Kun oppiminen ymmärretään osaksi kasvua ja sen kautta tapahtuvaksi, koulu pystyy tukemaan oppilaan kasvua pelkkien tietojen ja taitojen kartuttamisen sijasta.

Jotta voidaan ymmärtää oppimisen luonnetta ja edellytyksiä, on kurkistettava lyhyesti ihmiskäsitykseen eli siihen, millaiseksi käsitämme ihmisen kokonaisuutena. Ihmisenä olemisen perusteet ovat fyysinen, elollinen, sielullinen (tajunnallinen) sekä henkinen (itsetajuinen) olevaisuus. Kaikilla elävillä olennoilla on sielu mutta se, mikä erottaa ihmisen eläimestä, on henki. Henkisesti rakennettu - kulttuuri ja sivistys - muodostavat olennaisen osan ihmisluonnosta.

Kun pohditaan opetuksen ja kasvatuksen edellytyksiä, on kysyttävä missä määrin voimme vaikuttaa kasvavaan ihmiseen. Missä määrin ihmisen oma tahto sekä tietoisuus vaikuttavat kasvatustapahtumassa ja missä määrin näihin tekijöihin voidaan vaikuttaa? Lähtökohtana on, että ihmisen toiminta on tietoista, siihen voidaan vaikuttaa ja tietoisuus suo mahdollisuuden muuttaa omaa suhtautumistaan ympäristöään kohtaan. Ihmisen toimintaa voidaan yrittää ymmärtää siten Reijo Wileniuksen mukaan kahdesta näkökulmasta:
 1. tietoisuus säätelee mekaanisesti ympäristöstä tulevia ärsykkeitä. Ihminen ymmärretään tällöin olennoksi, jossa tietyt ärsykkeet saavat aikaan halutun toiminnan. Tämän fysikaalisperusteisen käsityksen vastakohdaksi muodostuu käsitys, jossa 
 2. ihmisen tietoisuus ymmärretään luovaksi ja yksilölliseksi kyvyksi muokata ympäristöstä saatuja ärsykkeitä. Ilman tätä inhimillisen tietoisuuden luovaa luonnetta ihmisen toiminnan selittäjänä emme Wileniuksen mukaan pystyisi ymmärtämään kulttuurista kehitystä. 
Itsetietoisuuden avulla ihminen saa mahdollisuuden kehittää itseään. Ihmisen ajattelu, toiminta ja tietoisuus kehittyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Vygotskyn toiminnan yleistämisen teoriassa (the idea of internalisation) sanoin "any higher mental function was external because it was social at some point before becoming an internal, truly mental function".

Oppiminen voidaan määrittää yhteisölliseksi prosessiksi, jossa yksilön tietoisuus on asteittaista kehittymistä lapsen yksilöllisestä ja subjektiivisesta käsityskyvystä, yleensä aikuiselle kehittyneeseen objektiiviseen käsitykseen ja aina parhaimmillaan persoonalliseen käsitykseen, jossa tapahtuu uuden luominen.

Kasvulla on kaksi puolta - identiteetin kasvu ja luontaisen olemuksellisuuden kasvu. Opetuksen sisällöllä (mitä opetetaan) sekä toiminnalla (miten opetetaan) voidaan vaikuttaa lapsen kasvua tukevasti. Identiteetin kasvuun vaikutetaan sisällön valinnoilla. Ihmisen identiteetti rakentuu suhteessamme ulkoiseen. Se on siten paitsi sosiaalisen ryhmän vaikutusta myös koulussa opetuksen sisältöön liittyvä kysymys. Siksi koulussa on kysyttävä, mitä opetetaan ja miksi. Oppiaineita tai ainakaan niiden sisältöjä ei saa pitää itsestään selvinä ja oikeutettuina, koska niillä nyt vain sattuu olemaan vanhat perinteet ja vahva tieteellinen taustayhteisö.

Kasvatus on lapsen luontaisen olemuksellisuuden tukemista ja hyväksymistä. Lapsen on annettava tulla siksi, mitä hän jo on. Tämä on kasvattajalle suuri haaste mutta todellisen yksilöllisyyden arvostamista. kahdenkymmenenviiden oppilaan ryhmässä, jossa jokaisen lapsen kohdalla pyritään edistämään kunkin lapsen yksilöllistä suoriutumista eli yksilöllistä oppimista, yksilöllisine tavoitteineen, todellisen yksilöllisyyden huomioiminen on raskasta ja vaikeaa. Juuri tämän yksilön yksilöllistä suoriutumista painottavan koulun vuoksi puhumme mm. sopeutumattomuudesta tai oppiaineiden yksilöllistämisestä1. koulutyötä hallitsevina ja ohjaavina toimintoina. Todellinen yksilöllisyys toteutuu opetuksessa, jossa pyritään ryhmän yhteiseen tavoitteeseen, jossa jokaisella oppilaalla on oma roolinsa suhteessa tavoitteeseen ja jossa toiminta on näin aidosti sosiaalista.

Miten koulutyötä voidaan toteuttaa niin, että yhteiseen tavoitteen kautta voidaan tukea opetussuunnitelmaan asetettujen tavoitteiden toteutumista? Esitän ratkaisuksi ongelmalähtöistä oppimista, projektimetodia, oppiaineet ja luokkarajat eheyttäviä kokonaisuuksia, joissa toiminnan keskiössä on yleensä ryhmän yhteinen tavoite, jonka toteutumiseksi jokainen oppilas saa mahdollisuuden antaa oman yksilöllisen panoksensa. Vain tällaisessa toiminnassa koulutyöstä muodostuu myös aidosti sosiaalista toimintaa. Se, että ihmiset toimivat yhdessä, tekevät ryhmätöitä, ei välttämättä vielä tarkoita lainkaan sitä, että toiminta olisi sosiaalista. Jotta toiminta on aidosti sosiaalista, edellyttää seuraavien tekijöiden toteutumista:
 1. Tarvitaan yhteinen tavoite ja toimintaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
 2. Tarvitaan kiinnostusta ja tietoisuutta toisten toiminnoista suhteessa kokonaisuuteen sekä lopputulokseen, ja lisäksi
 3. vaaditaan, että sosiaalisen ryhmän yksittäiset henkilöt tiedostavat oman toimintansa merkityksen ja roolin kokonaisuuden muodostumiselle.
Sosiaalisesta toiminnasta muodostuu positiivinen kehä, jossa yhteisen merkityksen muodostuminen luo samanmielisyyttä ja vahvistaa osallistumista ryhmän sosiaaliseen toimintaan. Oppilaat kiinnittyvät yhteisiin merkityksiin. Oppimista keskeisesti motivoiva voima on siten sosiaalisessa tilanteessa, jossa lapsi saa olla mukana omalla taitotasollaan ja pystyy vaikuttamaan tapahtumien kulkuun.

Olen kirjoittanut aiemmin mm. opetuksen eheyttämisen edellytyksistä seuraavissa teksteissä:
ja kuvannut yhden esimerkkimallin, jolla voitaisiin selättää perustaitojen ja tankattavien sisältöjen sekä koulun toiminallisuuden edistämisen välinen ongelma: Yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden, oppiainejakoisuuden ja aihekokonaisuuksien "pirullisen dilemman" yhteensovittaminen


Lopuksi

Koulua on sanottu yritettäneen muuttaa noin 400 vuotta. Joku on sitä mieltä, että turhaan. Katsoisin muutosta kuitenkin tapahtuneen paljonkin, vaikka muutoksen tekeminen on hidasta. Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus 2016 on merkittävä ja selkeä osoitus uudistuksesta. Olen joskus kyynistellyt tuohon edellä mainittuun koulun muuttumattomuuden ongelmaan, että koulu ei muutu niin kauan kuin sen voimat eli metodi ja tavoitteet ovat valjastettu oppilaan yksilöllisen suoriutumisen toteuttamiseen. Oli ilo huomata Rimpelän postauksesta, että ilmassa on merkkejä yhteisöllisemmän koulun rakentumisesta uuden opetussuunnitelman ansiosta, jolloin olemme kulkemassa kohti todellista koulun uudistusta! Sirkusta projektit tai ilmiöviikot eivät aiheuta, kun opettajat huomioivat opetuksen suunnittelussa ja toiminnan ohjauksessa koko prosessin ajan, mitä opsiin kirjattuja eri oppiaineiden ja laaja alaisen osaamisen alueiden taitoja ja valmiuksia toiminnan ja tehtävien avulla opitaan.


Viite

1Tässä välissä Rimpelä on jatkanut pedagogisesti kiinnostavien näkemysten esittämistä, kommentoimalla mm. Liisa Keltinkangas-Järvisen hyvää artikkelia "Ymmärrys ihmisestä lisääntyy – vai lisääntyykö?", jossa Keltinkangas-Järvinen kuvaa yksilöllisyyden merkityksen muutosta viime vuosikymmenten aikana.  Lisäksi Matti Rimpelä esittää facebook-kirjoituksessaan mielenkiintoisen näkökulman Hannu Simolan esittämään näkemykseen perustuen yksilöllistämisen ja eriyttämisen välisestä erosta:
Olennainen ero myös on, että eriyttäminen kohdistuu pääasiassa (tietyntasoiseen) oppilasryhmään, yksilöllistäminen nimenomaan yksilöön. Olemme kiteyttäneet tämän muutoksen sanomalla, että 1990-luvulla on tapahtunut siirtymä egalitaarisesta individualismista kilvoittelevaan individualismiin.


Linkkejä

Tunne itsesi - itsetuntemuksen kehittäminen on avain tasapainoiseen kasvuun ja suvaitsevaisuuteen
Opetuksen eheyttäminen OSA 1 - ops-työtä vai touhupedagogiikkaa?

Opetuksen eheyttäminen OSA 2 - toiminnan ja aihekokonaisuuksien suunnittelu

Opetuksen eheyttäminen OSA 3 - projektimetodi eräänä työtapana toteuttaa opetuksen 

eheyttämistä

Mikä ihme on ”kouluton koulu”? Kävimme katsomassa, millaisia ovat Helsingin kokeilukoulut (HS 18.11.2016)


maanantai 31. lokakuuta 2016

Sähköinen ilmoitustaulu – koulun sivusto sisäisessä tiedottamisessa 0ffice365:ssa

Kerta se on ensimmäinenkin eli Mikko Saaren pyynnöstä kirjoitan tämän vierailevan blogikirjoituksen Mikon ansiokkaaseen blogiin. Musiikkimaailman termein tämä kirjoitus on siis Mikko Saaren blogi featuring Marko Kuvaja. Olen Kajaanin lyseon rehtori ja kerron tässä blogissa, mitä Kajaanin lyseolla on tehty TVT-käytön kehittämisessä koulun sisäisen toiminnan ja tiedottamisen näkökulmasta.

Kajaanin lyseossa on 587 oppilasta, 50 opettajaa ja 10 muuta henkilökunnan jäsentä työskentelemässä perinteikkäässä peruskorjausta odottavassa 1925 valmistuneessa koulurakennuksessa. Olen toiminut lyseon rehtorina vuodesta 2009 alkaen. Kajaanin lyseo on koulu, jonka tunnistaa kouluksi ja erityisesti lyseoksi jo kaukaa. Vastaavilla piirustuksilla tehtyjä kouluja löytyy Suomesta useampiakin.


Lyseon yläkoulu, kuva Marko Kuvaja
Päärakennuksen korkeiden ja tilavien luokkien perusvarustuksena on ollut vuodesta 2011 lähtien tykki ja dokumenttikamera. Älytauluja on kahdeksassa luokassa. Opetukseen käytettävissä on kaksi tietokoneluokkaa, kannettavia tietokoneita 44 kpl ja 16 Ipadia. Laitemäärä on ehdottomasti vielä liian pieni oppilasmäärän nähden, mutta mielestäni TVT-opetus käytettävine laitteineen ja ohjelmineen ei ole vielä tasolla, jolla suuresta laitemäärän lisäyksestä hyödyttäisiin maksimaalisella tavalla. 


Tekniikasta tehoja ison organisaation viestinnän sujuvoittamiseen

Kajaanin lyseon toiminta perustuu yhteistoiminnalliseen johtamiseen ja yhteistoiminnallisen johtamisen menetelmillä 2011 alkaen perustettuihin kehittämistiimien ja työryhmien toimintaan. Kajaanin kaupungin järjestämä esimieskoulutus ja Asko Leppilammen vetämä yhteistoiminnallisen johtamisen osio johti minut rehtorina ja lyseon organisaationa nykyiseen toimintamalliin. Lyseon organisaatiorakenne on siis useiden vuosien pitkän ja suunnitelmallisen kehitystyön tulos. Rehtorina huomasin, että ison yläkoulun toimintaan ja tehdyn toiminnan dokumentointiin ja tallentamiseen pitäisi saada paremmin apua tietotekniikasta. Lyseolla käytettiin aktiivisesti Wilmaa ja Wilman pikaviestejä tiedottamiseen sekä koulun sisällä että yhteydessä huoltajiin. Tämä tapahtui osin myös käytännön pakosta, koska muuta käyttökelpoista väylää ei ollut huonon sähköpostijärjestelmän vuoksi. Perinteikkäässä koulussa myös viestintä oli hyvin perinteikkäässä muodossa. Talon sisäinen viestintä toteutui siis Wilman pikaviestien, opettajainhuoneen ilmoitustaulun ja suullisen viestinnän keinoilla. Tietojen tallentamiseen käytettiin yhteistä koulun verkkokansiota.

Mahdollisuus muutoksen tarjoutui kaupungin tietohallinnon uudelleen organisoitumisessa 2014-2015 silloisen tietohallintopäällikkö Kari Hyvösen johdolla. Kaupungin tietohallinto yhdistyi Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston kanssa KamIT-tietohallinnoksi. Muutos mahdollisti toiminnan kehittämisen myös perusopetuksessa. Office365 otettiin käyttöön perusopetuksessa ja ilmoittauduin vapaaehtoiseksi pilotoimaan Office365:ssa käytettävissä olevia sharepoint-sivuja, koska näin niissä mahdollisuuden uuteen toimintatapaan. Koulun sivuston rakenne oli osittain jo hahmottuneena mielessäni käytännön tarpeista johtuen. En halunnut koululle intrasivuja vaan koulun oman sivuston, joka toimii koulun käytännön tarpeista lähtien. Ajatuksenani oli hyödyntää 0ffice365-sivustoissa olevia toimintoja koulua hyödyttävillä tavoilla. Lyseon sivuston tekemisen mahdollisesti KamIT:n tarjoama suunnittelijaresurssi. KamIT:n Jarno Karjalainen ja Miika Lippojoki tulivat koululle ja pidimme useamman palaverin, jossa ensin esiteltiin ammattilaisten toimesta sivustojen käyttö ja mahdollisuudet ja tämän jälkeen esitin koulun sivustolle miettimääni rakennetta ja toimintoja. Keskeistä ja poikkeuksellista tekemiselle oli suunnittelijoiden kuunteleva ote. Kertakaan suunnitteluvaiheessa ei tullut tilannetta, jossa toiveet olisi torpattu vedoten erilaisiin teknisiin perusteluihin vaan toiveitani kuunneltiin ja suunnittelijat miettivät, miten toive saadaan toteutettua sivustolla.


Sähköinen ilmoitustaulu lisää joustavuutta

Halusin koululle työvälineen yhteistoiminnalliseen johtamiseen, ison yläkoulun arjen hallintaan ja tiimityöskentelyyn. Koulun sivuston toimiminen sähköisenä ilmoitustauluna oli yksi sivuston tavoitteista.

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Yksi suurimmista kustomoinneista 365-sivustoon oli pyytämäni sijaisuuksien hallintaosio. Isossa yläkoulussa poissaolot ja niiden järjestely ovat päivittäistä toimintaa ja niiden toteuttamiseen menee paljon sekä hallinnon että poissaolevan opettajan ja paikalla olevien opettajien työaikaa. Poissaolevan opettajan ohjeita etsittiin Wilmasta, opettajan paikalta opettajainhuoneesta ja luokasta. Tehdyistä järjestelyistä tiedottamiseen kului paljon aikaa ja energiaa. KamIt kustomoi sivuston ratkaisun yhdessä tekemämme tarveselvityksen ja käytännön esittelyn jälkeen kevään 2015 aikana. Aloitimme syyskuussa 2015 sivuston käyttämisen poissaolojen ilmoittamisella sivustolle. Opettajia ohjeistettiin, että mikäli he ovat riittävissä sielun ja ruumiin voimissa poissaolopäivänään, he laittavat poissaolon ja sijaisohjeen vain koulun sivustolle. Opettajat ovat tunnollisia työtekijöitä ja ohjeet sijaisille on enemmän sääntö kuin poikkeus työnteossa. Vaadimme apulaisrehtori Salli Karjalaisen kanssa ohjeiden kirjoittamista sivustolle, mutta lupasimme myös auttaa asiassa ja perinteinen puhelinohjeistus oli edelleen myös käytettävissä. Poissaolojen ilmoittaminen koulun sivustolle osoittautui toimivaksi ja käteväksi ratkaisuksi. Se on ollut käytössä lyseolla koko ajan ja saanut myös opettajilta positiivista palautetta. Tuntien järjestelyä ja sijaisten ohjeiden saamista järjestely on auttanut merkittävästi kaikkien aikaa ja energiaa säästäen. Poissaolo-osioon kuuluu myös sijaisuuksista tiedottaminen. Tiedottaminen hoituu siten, että suunnittelun lähtökohtana otettiin SSO-periaatteen käyttö koulussa eli koneelle kirjauduttaessa koulun sivusto avautuu opettajalle ja henkilökunnalle suoraan näytölle. Opettajan sivustonäkymässä yläreunassa on kohta omat sijaisuudet, josta voi nähdä omat sijaistunnit. Poissaolot osiosta voi nähdä koulun poissaolijat ja heidän tuntiensa pitäjät. Poissaolojärjestelmän käytön aloitettua saimme lisättyä KamIT:n kanssa osioon myös sähköpostiherätteen poissaolotunnista. Näin opettajien ei tarvinnut käydä välttämättä katsomassa opettajainhuoneen ilmoitustaulua ollenkaan päivän aikana. Koulun sivuston käyttöönoton myötä karsimme opettajainhuoneesta puolet ilmoitustauluista pois ja lisäsimme tilalle kaupungin taidemuseolta yhteistyössä saatua taidetta virkistämään opettajien työpäivää vanhentuneiden lappujen sijasta. 

Poissaolojen ja sijaisjärjestelyjen lisäksi toinen keskeinen osa-alue sivuston käytössä oli tiimien ja työryhmien töiden dokumentointi ja tallennus. Koululla oli aiemmin käytössä tiimikansiot, jonne kokousmuistiot ja materiaalit laitettiin toisten tiimien mahdollista tarkastelua varten. Syys- ja kevätlukukauden päättäjäistiedostot ja arviointikokousten pöytäkirjat olivat sekä muistitikuilla että koulun tietokoneiden yhteisessä Y-kansiossa. Viimeisintä tiedostoa jouduttiin aina etsimään kaikista näistä vaihtoehdoista kirjauksen tehnyttä opettajaa vielä apuna käyttäen. Tähän piti saada selkeä muutos. Lyseon tiimien ja työryhmien toiminnassa kaikki yhteiset tiedostot tehtiin suoraan sivustolle lokakuusta 2015 alkaen. Tallentamista varten määrittelin suunnittelun alkuvaiheessa koulun sivustolle tulevat metatiedot ja KamIT hoiti toteutuksen sivustolle.


Lopuksi - yhteinen työ näkyväksi ajasta ja paikasta riippumatta

Sivuston käyttöönotto vaati hyvää yhteistyötä KamIT:n kanssa, mutta ennen kaikkea hyvää yhteistyötä ja positiivista asennetta uudenlaiseen tekemiseen lyseon opettajien osalta. Onnekseni apulaisrehtori Salli Karjalainen oli uuden toimintakulttuurin opettelusta vähintään yhtä innostunut kanssani ja veimme uudistusta yhdessä eteenpäin. Uudet toimintatavat ja samaan aikaan toteutettu digiloikkaus kaupungin ICT-projektin kanssa yhdessä vanhassa rakennuksessa oikkuilevan tekniikan kanssa koettelivat kaikkien hermoja ja kestävyyttä. Sivuston ja ICT-projektin pilotointivuosi 2015-2016 oli erittäin raskas koko henkilöstölle, mutta siitäkin selvittiin. Sivusto toimi vakaasti koko lukuvuoden ajan ja vakiinnutti paikkansa lyseon arjessa. Sivuston käyttöönotto on vaatinut opettajilta venymistä ja uuden opettelua, mutta se vaati myös minulta jatkuvaa käytön suunnittelua, muokkausta ja uuden opettelua. Aktiivisena sivuston suunnittelijana koulutin ja opastin opettajia sivuston käyttöön sekä opettajainkokouksissa että suoraan luokassa opettajan omalla koneella. Johtajana näytin omalla esimerkilläni, että virheitä sattuu, kaikki ei ole kerralla valmista ja opettelemme yhdessä sivuston käyttöä. Tiedottamiseen liittyen uudet toimintatavat sivuston kokousmuistioiden, viikkotiedotteen ja sähköpostin välillä piti kokeilla käytännössä. Käytännön kokeiluja edelsi työhuoneessa tapahtunut pitkä suunnittelu ja miettiminen, kuinka sivustoa käytetään ja miten yhteisiä toimintatapoja muokataan. Valmiita ohjeita ja malleja ei ollut käytettävissä. Tällä hetkellä kirjoitan viikoittaisen YS-kokouksen muistion valmiiksi sivustolle ennen kokousta. Näin opettajilla on mahdollisuus halutessaan ja ehtiessään vilkaista, mitä kokouksessa käsitellään. Kokousmuistio sisältää aiempaa vähemmän yksityiskohtaista tietoa erilaisista tapahtumista, koska nyt voin laittaa suoran linkin esim. tapahtumaa tehneen työryhmän tai tiimin muistioon. Sama linkki löytyy myös sivustolla olevasta tapahtumakalenterimerkinnästä tapahtumapäivänä. Yhteinen tekeminen on nyt helpommin nähtävissä kaikille ajasta ja paikasta riippumatta.

 Kajaanin lyseon sivusto ja yhteistoiminta tiivistettynä, klikkaa kuvaa suuremmaksi
Koulun sivustolla toteutettiin Kajaanin lyseolla mittava sekä sisäisen viestinnän että organisaation toimintakulttuurin muutos. Kehitystyö jatkuu edelleen, mutta lukuvuonna 2016-2017 pääsemme jo nauttimaan tehdyn työn tuloksista. Suosittelen kaikille 0ffice365:sta käyttäville kouluille koulun sivuston käyttöönottoa. Vakionahan sharepoint-sivustolla on Ajankohtaista-osio ja Toimintakalenteri, joiden käytöllä pelkästäänkin pääsee tiedottamisessa perinteistä ilmoitustaulua, sähköpostia tai Wilmaa pidemmälle.