torstai 19. tammikuuta 2017

Maailman Suurin Vanhempainilta - kodin ja koulun yhteistyöllä lapsen hyvään kasvuun ja oppimisen arvostukseen

Kajaanin Lyseo (kuva Marko Kuvaja)
Järjestimme 18.1.17 monen muun kaupungin ja koulun tavoin Maailman Suurimman Vanhempainillan myös Kajaanissa. Rehtorit suunnittelivat toimivan ratkaisun siten, että vanhempainilta järjestettiin Kajaanin Keskuskoululla koko kaupungin yhteisenä tilaisuutena. Tilaisuus myötäili suositeltua valtakunnallista konseptia (www.maailmansuurinvanhempainilta.fi)

Paikalla tilaisuudessa vanhempia oli noin kolmisen sataa ja eri koulut sekä luokka-asteet olivat hyvin edustettuina. Kouluilta tilaisuudessa olivat mukana peruskoulujen rehtorit sekä opettajia jokaiselta koululta. Harmillista on, että en ehtinyt napsimaan kuvia tilaisuudesta...

Ilta startattiin käyntiin Keskuskoulun rehtori Marjaana Aapakarin tervetulotoivotuksella. Omassa puheenvuorossani tein lyhyen katsauksen yhteiskunnan muutoksen ja koulun toimintakulttuurin kehittämiseen muutosta vastaavaksi. Halusin painottaa vanhemmille, että kaikki se hyvä, josta nykypäivänä nautimme, on koulutuksen tulosta. Siellä missä halutaan rakentaa uutta ja kehittää yhteiskuntaa, kehitetään ja arvostetaan koulutusta. Monet nykypäivän lieveilmiöt ovat puolestaan seurausta kouluttamattomuudesta ja merkki koulutuksen epätasa-arvon kasvusta. Koulutuksen tasa-arvon turvaaminen ja edistäminen onkin tärkein tavoite koulun kehittämisessä. Hyvä koulutus on yksilön hyvinvoinnin ja hyvän elämän tae.

Digipilotointia
Perusopetuksen tulosalueen johtaja Päivi Rissanen kuvasi puheessaan, mitä kaikkea hienoa kajaanilaisessa perusopetuksessa on tapahtunut. Ja hienoahan tapahtuu. Kouluja on peruskorjattu ja uudisrakennettu urakalla. Uusia peruskorjaushankkeita aloitellaan. Opetuksen kehittämiseen on panostettu hankkeiden turvin ja myös kaupungin omalla rahalla. Koulupäivän liikunnallistaminen sekä oppimisympäristöjen kehittäminen ovat olleet tässä paikalliset kehittämisen kärjet. Jaana Karin, Olli Vatasen sekä Ari-Pekka Steinin opetuksen käytänteitä esittelevät loistavat puheenvuorot kuvasivat tarkemmin koulujen toimintakulttuurin uudistuksen arkea. Liikkuva koulu -hankkeen käytänteet ovat vahvasti koulujen arjessa mukana, ja opetuksen digitaalisten käytänteiden omaksuminen hyvässä vauhdissa. Kehitettävää on erityisesti laitekannassa sekä langattomien verkkojen toimivuuden varmistamisessa.

Vesa Kaikkonen ja Salla Ventonen arvioivat vanhemman näkökulmasta lapsen opintietä ja koulun merkitystä. Sallan analyyttinen esitys pureutui pohtimaan kysymystä, mitä työelämä odottaa koululta. Vaikka yhteiskunnan muutos on valtaisa, eivät ihmisenä olemisen ja ihmiseksi kasvun tarpeet ole muuttuneet. Ihmisten on edelleen syytä omaksua laaja sivistyspohja ja näkemystä elämästä sekä ihmisyydestä. Esimerkiksi filosofialla, uskonnolla ja psykologialla oppiaineina on tässä merkitystä. Hyvä luku- ja kirjoitustaito ovat kaiken a ja o. Sinnikkyys, hyvä asenne työtä kohtaan sekä toisten ihmisten kunnioittaminen ovat taitoja, joita tarvitaan myös tulevaisuudessa. Vesa Kaikkonen aloitti puheenvuoronsa muistelemalla omaa lapsuuttaan, jolloin riitti että oppii lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan. Maailma oli tuolloin täysin toisenlainen kuin nykypäivän moniarvoinen ja -mutkainen maailma on. Yksi merkittävä muutos, joka yhteiskunnassamme on tapahtunut, on ollut se, että ennen jokainen kylän aikuinen huolehti jokaisesta lapsesta. Jos lasten toiminta ajautui huonoille teille, siihen puututtiin ja tällä tavalla jokainen aikuinen osoitti, että lapsista välitetään ja heistä huolehditaan. Koko kylä kasvatti ja loi lapsille tärkeän perusturvallisuuden tunteen. Nykyään perheet ovat usein yksin kasvatustehtävänsä kanssa ja siksi kodin ja koulun yhteistyön merkitys on entistä tärkeämpi. Kodin ja koulun yhteistyötä on jatkuvasti kehitettävä. Vesa painotti viestissään lapsen rakastamista ja hyväksymistä sellaisenaan kuin lapsi tarpeineen on. Välittämistä ja rakastamista osoitetaan elämällä tavallista arkea lapsen kanssa, kuuntelemalla ja olemalla kiinnostunut lapsen arjesta ja ajatuksista.


Lehtikankaan monitoimitalo valmistuu
Lopuksi

Kokemus Maailman Suurimmasta Vanhempainillasta oli myönteinen. Koulun liikuntasalissa järjestetty luentotyyppinen tilaisuus ei mahdollistanut keskustelua mutta silti vanhemmista ja opettajista huokui kiinnostus yhteistä kasvatustehtävää kohtaan. Tapahtuma on yksi keino rikastaa kodin ja koulun yhteistyötä ja se on konseptina myös hyvä keino edistää koulun ja oppimisen arvostusta. Koulumenestyksestä sinänsä siis viis! Keskeistä on oppimisen arvostuksen ja yleensä arvostavan asenteen kasvattaminen lapsissa. On opittava arvostamaan itseä ja toisia ihmisiä. On opittava arvostamaan koulua ja oppimista. On opittava arvostamaan työtä ja sinnikkyyttä. Arvostavan asenteen oppiminen riippuu meistä aikuisista. Meidän aikuisten on osoitettava tätä arvostusta lapsillemme niin kotona kuin koulussa. On muistettava, että oppiminen ja kasvu ovat kokonaisvaltainen asia ihmisen elämässä. Esimerkiksi oppiminen ei rajoitu vain kouluun, eikä kasvatus vain kotiin. Oppimista ja kasvua tapahtuu kaikkialla. Kotona tai vapaa-ajan harrastuksissa ja leikeissä opitut asiat ja tehdyt työt pitää oppia tunnistamaan ja tunnustumaan tulevaisuudessa yhtä arvokkaiksi tiedoiksi ja taidoiksi kuin koulussa opittu. Koulun ulkopuolista elämää on kytkettävä osaksi koulun todellisuutta. Oppiminen on ja siitä pitää tulla osa lasten elämää. Tällöin oppimisesta tulee myös innostavaa. Tämä meidän aikuisten on opetettava lapsille.


Linkkejä

Ilmiömäistä oppimista! Digipilotointia ja oppimisen pelillistämistä

Ops2016 ja yritysyhteistyö koulun toimintakulttuurin kehittämiseksi - STEP! askel eteenpäin taas

Oppiminen ei rajoitu vain kouluun - tunnistetaan ja tunnustetaan tämä paremman kasvun tukemiseksi!