maanantai 24. syyskuuta 2018

Taiteen avulla parempaan koulu- ja päiväkotipäivään ja kohti tervettä tunne-elämää

Lasten ja nuorten erityisen tuen tarve on ollut maassamme viime vuosina voimakkaasti kasvava. Esimerkiksi meillä Kajaanissa on jouduttu perustamaan lyhyellä aikaa kuusi uutta erityisen tuen ryhmää ja yhden perustamista suunnitellaan ensi vuodelle. Tuen tarve kohdistuu pääosin alakoulun nuorimpiin oppilaisiin. Pääasiallisena syynä tuen tarpeen kasvulle ovat lasten kielen kehityksen vaikeudet sekä sosioemotionaalisen kehityksen ongelmat. Vuorovaikutus, yhteistoiminta, keskittyminen sekä käyttäytyminen ja sitä kautta oppiminen ryhmässä ovat vaikeaa osalle lapsista. Vaativan erityisen tuen tarpeen kasvu on valtakunnallinen ongelma, johon pyritään valtakunnallisesti hakemaan ratkaisuja mm. juuri käynnistetyn VIP-verkostotoiminnan avulla.


Syitä tällaiselle kehitykselle voidaan hakea vanhemmuuden puutteista tai varhaisen vuorovaikutuksen puutteista, yhteiskunnan muutoksesta, kasvaneesta eriarvoistumisen kehityksestä yhteiskunnassamme jne. Toteaisin kuitenkin "syyllisten" etsimisen sijaan Tuntemattoman Hietasen sanoin, että "en mää täsä syylissi kaipa yhtikäs. Konekivääri ja Lahtist mää kaipasi." On siis etsittävä konkreetteja työkaluja ja toimintatapoja reaalitilanteen avuksi luokkiin ja päiväkotiryhmiin sekä lapsiperheiden arjen tueksi. Toimintatapojen on oltava perhettä ja lapsia motivoivia sekä sellaisia, jotka herättävät vanhempien luottamusta viranomaistoimijoita kohtaan. Joskus aiemmin olen kirjoittanut yhdestä tällaisesta tukimuodosta, joka meillä Kajaanissa on käytössä: Vaikuttavuutta ennaltaehkäisevään työhön - mielekkäitä toimintatapoja lapsiperheiden tukemiseen


Taiteesta konkreettia apua kasvua tukevan koulu- tai päiväkotipäivän muodostamiseksi 

Parin viime viikon aikana olen päässyt osallitumaan pariin hyvään tilaisuuteen, joissa on sivuttu taiteen ja kulttuurin roolia opetuksessa ja kasvatuksessa. Erityisen tuen kasvun taustalla olevat kielelliset vaikeudet ja käytöshäiriöt kielivät lapsen itseilmaisun sekä itsetuntemuksen kehityksen ongelmista. Tiedämme jokainen kasvatusalan ammattilainen, että hyvä kasvu edellyttää lapsen ja aikuisen hyvää vuorovaikutusta. Tiedämme myös, että kieli on keskeinen väline vuorovaikutukseen sekä itsensä ilmaisuun. Kielen sanotaankin olevan ihmiselämässä työkalu, tuottaja ja tuote. Kun puhuttu kieli puuttuu tai kyky sen käyttöön on vajavaista, tarvitaan muita ilmaisun välineitä tai tukitoimia. Mennäkseni suoraan asiaan, totean että taide ja kieli ovat hyvin samankaltaisia välineitä itsensä ilmaisuun ja oman ilmaisutaidon kehittämiseen ja sitä kautta yksilön oman ajattelun, ajatusten sekä tunteiden ilmaisuun, tuottamiseen ja näkyväksi tekemiseen. Tiedämme, että taide ja kieli ilmentävät sekä tekevät näkyväksi ja tunnetuksi vallitsevaa kulttuuria. Molemmat ammentavat merkityksiä vallitsevasta ajasta, kulttuurista ja ympäristöstä, jossa elämme. Molemmat luovat uusia merkityksiä ja molemmat, sekä taide että kieli, rakentavat yksilön ja yhteisön mieltä – ajattelua ja itsetuntemusta sekä sitä kautta ihmistä liikuttavia arvoja. Kieli ja taide ovat väline itsetuntemuksen kehittämiseen, Ne ovat välineitä hyvän kasvun tukemiseen.

Missä määrin ja kuinka systemaattisesti hyödynnämme taiteen mahdollisuuksia opetuksessa lapsen mielen ja itseilmaisun jäsentämiseksi? Tiedän, että kouluissa musisoidaan, näytellään, tehdään käsitöitä, maalataan ja harrastetaan taiteita paljon. Siitä ei ole kysymys vaan siitä, että kuinka usein aloitamme koulupäivän 15 minuutin taidetuokiolla, vaikkapa kuvan maalaamisella ja jatketaan siitä ajattelun rauhoituttua teoreettisiin asioihin. Onko luokissa säännöllisesti toimintaa, jossa iltapäivän aluksi pidetään jälleen taidetuokio, jonka avulla rauhoitutaan omien tunteiden sekä ajatusten äärelle ja tehdään näistä näkyvää tuotosta? Kuinka usein koulupäivä päättyy jälleen aamulla aloitetun maalauksen tekemiseen ja toimii siten mieltä jäsentävänä ja rauhoittavana elementtinä loppupäivään sekä mahdollisesti jopa motivaattorina seuraavaan kouluaamuun? Toivon, että näin olisi mahdollisimman monessa koulussa ja luokassa sekä erityisesti erityistä tukea vaativien lasten opetuksessa. Päivittäin ja suunnitellusti lapsen ilmaisutaidon sekä itsetuntemuksen kehityksen tueksi. Opettajat: kuinka monessa luokassa tai päiväkotiryhmässä on näin? Löytyykö toimivia malleja, hyviä kokemuksia tai kokeiluja, joista voisimme kaikki ottaa mallia? Mitä ajattelette, voisiko tällainen päivän strukturointi auttaa muodostamaan jokaisesta päivästä lapsen kasvua tukevan päivän?

JK. Kyllä. Tiedän, että koulua kohtaan asetetaan paljon odotuksia. Koulun pitää innostaa liikkumaan, opettaa tulevaisuuden taitoja, yrittäjyyttä ja taloustaitoja, kehittää lasten koodaustaitoja, lukutaitoa, kykyä ymmärtää ja toimia kestävän kehityksen mukaisesti. Koulun pitäisi olla paikka harrastamiselle päiväsaikaan ja vaikka mitä. Nyt vielä taidekin pitäisi ympätä osaksi oppitunteja! Missä välissä opitaan lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan? Edellä kysymys on eritoten erityistä tukea tarvitsevista lapsista. Erityisesti lapsista, joilla on ongelmia sosioemotionaalisen kehityksen kanssa. Kyse on myös niistä yleisopetuksen lapsista, joilla on kielellisiä vaikeuksia, paljon tarvetta oppimisen tuelle. Näitä lapsia ei saada oppimaan käskemällä oppimaan tai opettamalla enemmän, tehokkaammin. Pitää uskaltaa luopua sopivasti, tässä tapauksessa oppisisällöistä, jotta ne voidaan loppujen lopuksi saavuttaa. Oppia ja kasvaa.